Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ106819

Een mop (mondeling),

Hoofdtekst

Der wienen twa âlde minsken dy sieten op in middei by elkoar. Se soenen krekt oer 't miel gear, dat wienen opbrette jirappels.
Doe kom der in fé by har en dy sei, hja mochten trije winsken dwaen.
Hja woenen har goed bitinke, mar soenen earst mar ris ite.
Doe sei it wyfke sa: "Ik woe wol dat wy der in woarst by hienen, hwant dat is der sa lekker by."
En hja hie 't net sein of der lei in woarst yn 'e jirappelpanne.
Doe woarde man kûgels. Hja hienen ommers in protte jild freegje kind. Dêr hienen se hwat oan hawn togearre. Hwat wie nou in woarst. Hy wie sa hels, dat hy liet him ûntfalle: "Ik woe wol dat de woarst dy oan 'e noas hong."
En dat gebeurde ek, der hong it âlde minske in woarst oan 'e noas.
Doe bleau der noch ien winsk oer. Doe sei 't mantsje, hy woe wol dat de woarst wer fan 'e noas ôf wie. Hwat moest er oars ek al winskje. Syn wyfke koe net altyd omrinnen bliuwe mei in woarst oan 'e noas.
Dat gebeurde en doe wienen se wer krekt like fier as earst.

Beschrijving

Echtpaar wil gaat eten als ze van een fee drie wensen mogen doen. Na het eten zullen ze daar over nadenken. Als de vrouw opmerkt dat een stuk worst bij het eten lekker zou zijn, ligt de worst in de pan. De man wordt kwaad, want ze hadden veel geld kunnen vragen. De worst komt aan haar neus te hangen als de man zich dat laat ontvallen. Met de laatste wens wenst hij dat de worst van haar neus verdwijnt. Daarmee zijn ze weer op hetzelfde punt uitgekomen.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21