Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ107507

Een raadsel (tijdschriftartikel),

Hoofdtekst

Twa aepkes sieten yn in beam. Se skodden oan 'e takke dêr't se op sieten. Se skodden sa bot, dat se foelen alle beide op 'e groun.
Doe sei 't iene aepke: "Dêr lizze wy nou mei ús trijen."
Hoe koe dat?
Dat aepke koe net telle.

Beschrijving

Twee aapjes vallen uit de boom. Hoe kan het dat het ene aapje zegt dat ze met z'n drieën liggen? Dat aapje kon niet tellen.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20