Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ107508

Een mop (tijdschriftartikel),

Hoofdtekst

Der wie in man, dy kom syn kammeraet tsjin.
"Ho ris even," sei er, "dû hast twa gleskes op."
"Gjin sprake fan", sei de kammeraet.
"Net? Hwat hast dan op 'e noas?"
Hy hie syn bril op.
Doe kom dy kammeraet efkes letter doomny tsjin; dy kaem der oan fytsen.
"Doomny," sei er, "jo ha twa gleskes op."
"Rûke jo it?" sei dûmny. Hwant hy kaem krekt by ien wei dy syn jierdei it wie. Mar hy hie ek in bril op.

Beschrijving

Man zegt tegen vriend dat hij twee glaasjes op heeft. Als de vriend ontkent vraagt de man wat hij dan op zijn neus heeft. Een bril. de vriend zegt tegen de dominee dat hij twee glaasjes op heeft. De dominee, die bij iemand die z'n' verjaardag vierde is geweest, vraagt of dat te ruiken is. maar hij had ook een bril op.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20