Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ107602

Een sage (mondeling),

Hoofdtekst

Heit fortelde, hy hie ris op in joun nei Feanwâldsterhoek ta west to praten. Doe gong er werom op hûs yn. Dat wie hjir op 'e Wâl. Doe kom der him in grouwe houn achterop, dy koed er net kwyt wurde.
Doe't er oan syn hûs ta wie gong de houn foar de doar sitten. Doe doarst heit net ta de doar yn. Hy roan dêrom in eintsje fierder. Der stie in linebeam foar hûs, sa'n 4 meter fan 'e foardoar ôf. Doe't heit trochroun, gong de houn foar de linebeam lizzen. Doe gong heit gau ta de foardoar yn.
Hy fortelde pake en beppe hwat him oerkom wie. Mei dy houn doogde it net, dat hienen se wol yn 'e gaten.
Alde Hindrik Poelstra sei: "Ik hie wol wold, datst' my even roppen hiest, jonge."
(De houn roan ûnderweis foar heit út en sa op 'e doar ta. Hy wist hwer't er wêze moest.)

Onderwerp

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Man kan hond die hem op een avond achterop komt niet kwijtraken. Hond gaat voor de deur liggen, zodat man niet naar binnen kan. De man liep door, waarna de hond voor een boom ging liggen. daarna kon de man naar binnen gaan.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn)

Naam Overig in Tekst

Hindrik Poelstra    Hindrik Poelstra   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterhoek    Feanwâldsterhoek   

Veenwoudsterhoek    Veenwoudsterhoek   

Wâl    Wâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21