Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108506

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Hy wenne by deselde boer. Jouns wied er faek fuort en dan kaem er let wer thús. Dêr hie dy boer in hekel oan.
Op in kear soed er wer fuort. Doe sei de boer: Dû mast dan en dan wer thús wêze. Sa net, dan skoattelje ik de doar.
Jehannes kaem net op 'e tiid thús en de doar siet fêst.
Mar like goed lei er de oare moarns moai yn syn eigen bêd to sliepen.
De boer hat him dien jown, hy woe Jehannes net hâlde. 't Wienen duvelskunsten dy't er die, sei er.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Johannes komt later thuis dan de boer heeft aangegeven, en vindt de deur op slot. De volgende ochtend ligt hij toch in bed. Vanwege deze duivelskunsten ontslaat de boer hem.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1085, verhaal, 6 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21