Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108508

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Op in kear sutele er mei tsiis. Doe kom er by Hiltsje, Klaes Hoekstra syn wiif.
"Matte jo ek tsiis ha?" frege er.
"Né," sei Hiltsje, "ik ha noch wol in healen-ien."
"Né," sei Jehannes, "jo ha mar in lyts stikje mear."
Doe seach Hiltsje it nei. Har man, Klaes, gong moarns fuort mei de seine, en dy hie in hiel stik fan 'e tsiis ôffike en dat yn 'e keats dien. Dat wist de frou net, mar hoe't Jehannes dat wist, soks bigriip net in minske.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Kaasventer weet, zonder dat vrouw het bekend is, dat ze nog maar een klein stuk kaas heeft.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1085, verhaal 8 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Hiltsje    Hiltsje   

Hiltje    Hiltje   

Klaes Hoekstra    Klaes Hoekstra   

Klaas    Klaas   

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21