Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108509

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Der wie in frou, dy siet by Jehannes yn 'e skuld. Hja wenne op Burgumerheide. Dêr moest er sinten fan ha.
Hy kom by har by de doar en frege om syn jild.
"Ik ha gjin sinten", sei 't minske.
"Nou," sei Jehannes, "bitelje my dan stadichoan hwat ôf."
"Ik ha gjin jild", sei se.
"Jow my dan dy goune mar, dy't jo yn 'e bûse ha", sei Jehannes.
It minske woarde sa wyt om 'e holle as in deaden, hwant hja hie in goune yn 'e bûse.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Vrouw die beweert dat ze geen geld heeft, trekt wit weg als schuldeiser zegt dat ze hem dan maar de gulden moet geven die in haar zak zit. Ze heeft inderdaad een gulden in de zak.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1085, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Naam Locatie in Tekst

Burgumerheide    Burgumerheide   

Bergumerheide    Bergumerheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21