Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108511

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Myn heit handele altyd. Dy joech om niks. Hy sutele mei hânskrobbers, dy makke er sels fan tienen. Op in kear doe roan er by joun fan 'e Westerein nei Feanwâlden, doe kom der hwat achter him oan, dat rattele. Mar 't wie sa tsjuster, hy koe net sjen hwat it wie. 't Bleau deun achter him, en 't rattele mar. Doe't er yn Feanwâlden wie, seach er dat it in greate, swarte houn wie, en dêr siet in ketting oan fêst. Dat hie sa rattele.

Onderwerp

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Man hoort 's avonds iets dat rammelt vlak achter zich lopen. Het blijkt een zwarte hond met een ketting te zijn.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1085, verhaal 11 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn)

Naam Locatie in Tekst

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Westerein    Westerein   

Zwaagwesteinde    Zwaagwesteinde   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21