Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108514

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Der wie in hokling op 'e stâl, dy siet op in kear sa raer fêstboun, dat it wie gjin goed spul. Doe is de man dy syn hokling it wie, nei greate Wopke ta gong.
Wopke sei: "Ik sil jo aenst in drank meijaen. Mar der komt jo aenst ien tomjitte. Dan matte jo al foarsichtich wêze en de drank net oan dy kant hâlde, dêr't dyselde lâns giet. Tink derom. Ik sil earst ris even sjen of ik it wol sterk genôch makke ha."
Doe sette er de drank njonken him del yn 't finsterbank.
En doe wie dêr in klap. De flesse sprong stikken. Dy barstte. Doe krige dy man in nije drank mei. Dy man, dat wie myn pake. Hy hat it wit hoe faek forteld.

Onderwerp

TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner    TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner   

Beschrijving

Koe staat zo vreemd vastgebonden dat boer naar een duivelbanner gaat. Hij krijgt een drank mee, met de waarschuwing de fles niet aan de kant te dragen van een tegemoetkomende persoon. Als de duivelbanner test of de drank sterk genoeg is spat de fles uit elkaar.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1085, verhaal 14 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Het drankje van de duivelbanner

Naam Overig in Tekst

Wopke    Wopke   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21