Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108710

Een sage (mondeling), donderdag 21 maart 1974

Hoofdtekst

Jehannes wie ris ûnderweis nei Ljouwert ta. Hy wie rinnende. Doe kaem der him in glêzen wein achterop. Dy bleau stean. 't Wie op Swarteweisein. Doe frege Jehannes of er mei ride mocht.
"Né", sei de man yn 'e wein, en hy ried fierder.
Mar in eintsje fierder bleau 't hynder wer stean. Doe't Jehannes oan 'e wein ta wie, frege er opnij, of er mei ride mocht.
Doe mocht er wol mei, hwant se krigen him yn 'e rekken.

Onderwerp

SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.    SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.   

Beschrijving

Man zet paard vast als hij niet mee mag rijden.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1087, verhaal 10 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 maart 1974
Zauberer bannt an den Ort

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Ljouwert. Leeuwarden    Ljouwert. Leeuwarden   

Swarteweisein    Swarteweisein   

Naam Locatie in Tekst

Zwartewegsend    Zwartewegsend   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21