Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108713

Een sage (mondeling), donderdag 21 maart 1974

Hoofdtekst

Jehannes tsjinne by in boer as feint. Hy kaem jouns altyd like let thús. Dêr hie de boer syn nocht fan. Dêrom die er de doar jouns as it let woarde, op slot.
Mar it eigenaerdige wie dat Jehannes de oare moarns altyd op bêd lei. Hy hoefde noait iens in kaei to brûken, hy koe der altyd yn komme.
Doe gong de boer hinne en sette stuollen en tafels en fan alles foar de doar. Mar like goed lei Jehannes de oare moarns op bêd, wylst alles noch moai foar de doar stie. Doe hie de boer syn nocht. Jehannes krige syn sinten en mocht net wer komme.

Onderwerp

SINSAG 0672 - Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen); Türen öffnen sich, wenn er seine Mütze dagegen wirft.    SINSAG 0672 - Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen); Türen öffnen sich, wenn er seine Mütze dagegen wirft.   

Beschrijving

Man kan binnenkomen hoewel de deur op slot zit en de deur gebarricadeerd is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1087, verhaal 13 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 maart 1974
Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen)

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21