Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108720

Een sage (mondeling), donderdag 21 maart 1974

Hoofdtekst

Achter Jehannes wennen in pear âlde minsken, in man en in frou. Op in joun doe wie 't jongfolk op 'e wei hwat oan 't oangean. Se spilen op 'e harmoanika en guon songen der ek by. Doe kom der in frou út 'e hûs wei, dy sei tsjin 't jongfolk: "Jimme matte net sa oangean, hwant de âlde minsken dy't dêr wenje, matte sliepe. De man mat der moarn yntiids wer ôf." Jehannes stie ek by dat ploechje jongfolk. Doe sei er tsjin dy frou: "Der binne wol mear, dy't fannacht net sliepe kinne."
Doe wie 't de hiele nacht krekt west as tongere it by dat minske op 'e souder, sa'n lawaei hie 't west. Hja hie de hiele nacht net in wink yn 'e egen krige.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Man zegt tegen vrouw die aan jongelui vraagt niet zoveel lawaai te maken, dat meer mensen die nacht niet kunnen slapen. De vrouw kan 's nachts niet slapen vanwege het lawaai op de zolder.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1087, verhaal 20, (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21