Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108721

Een sage (mondeling), donderdag 21 maart 1974

Hoofdtekst

Wy hienen baelders (turf) yn 't achterhûs, dy makken wy sels. 't Wie in moaije bult.
Op in nacht gebeurde it, dat myn man om ien ûre thús kaem. Doe sei ik tsjin him: "Dû hast moarnmoarne wol wurk, Klaes, hwant de baelderbult is útsketten." Ik hie 't dúdlik heard, it wie ien en al gerattel fan turven.
De oare moarns gong Klaes fuort út bêd wei dêr hinne. Mar doe wie 't sa net. De bult wie noch krektlyk.
(It hie Jehannes syn wurk west, dy wenne flak foar ús.)

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Vrouw hoort het ineenstorten van stapel turf, maar de volgende morgen staat de stapel er nog. Het is het werk van een man, een tovenaar, die in de buurt woont.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1087, verhaal 21 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Klaes    Klaes   

Klaas    Klaas   

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21