Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108807

Een sage (mondeling), zaterdag 23 maart 1974

Hoofdtekst

Datselde minske hat forkearing hawn mei in smid. Mar dy miende it har net en dat krige hja yn 'e gaten. Doe't er op in joun by har west hie liet hja him út. Doe't er yn 'e spûkloane wie koed er ynienen net in stap fierder dwaen. Hy bleau stean dêr't er stie. Oant 4 ûre ta. Doe kaem 't minske by him en sei: "Nou mast mar nei hûs ta."
Hja hie him dêr sa lang stean litten.

Onderwerp

SINSAG 0539 - Hexe bannt an den Platz    SINSAG 0539 - Hexe bannt an den Platz   

Beschrijving

Heks die verkering heeft met een man die haar bedriegt, zet hem urenlang vast. Hij kan pas weer doorlopen als zij hem zegt dat hij naar huis moet gaan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1088, verhaal 7 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

23 maart 1974
Hexe bannt an den Platz

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21