Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108811

Een sage (mondeling), zaterdag 23 maart 1974

Hoofdtekst

It gebeurde ek ris, doe socht it gerjocht Japik Ingberts.
De plysjes wienen mei in rydtúch ta de stêd út kom, rjochting Grins. Doe't se oan 't âld tolhek ta wienen, stie dêr in âld mantsje. "Mei 'k mei ride?" frege er.
Hja hâldden stil en hy koe mei ride. Doe hearde hy ûnderweis, dat se Japik Ingberts efter 'e broek sieten.
Even foar de Bonkebrêge sei 't mantsje: "Hjir woe 'k der wol even út." Hja stoppen en 't mantsje stapte út. Doe naem er in oanloop en sprong oer de Bonkefeart hinne. Doe rôp er fan 'e oare kant: "Hearen, it wie Japik Ingberts, dy't mei jimme riden hat!"

Onderwerp

VDK 1525Z* 19 - Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers    VDK 1525Z* 19 - Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers   

Beschrijving

Japik Ingberts rijdt vermomd mee met agenten die hem zoeken. Nadat hij is uitgestapt springt hij over een vaart, aan de overkant roept hij wie hij is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1088, verhaal 11 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

23 maart 1974
Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Engberts    Engberts   

Bonkevaart    Bonkevaart   

Naam Locatie in Tekst

Grins    Grins   

Groningen    Groningen   

Bonkebrêge    Bonkebrêge   

Bonkebrug    Bonkebrug   

Bonkefeart    Bonkefeart   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21