Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ109831

Een sage (mondeling), dinsdag 09 april 1974

Hoofdtekst

Metske-Smid fan Feanwâldsterwâl koe mear as sljochthinne. As jo pine yn 'e mûle hienen koe hy dy pine samar wei nimme.
Hy wie ek nergens bang foar. Op in kear moest er fan Readtsjerk oer it Waeigat en de Mear nei Feanwâldsterwâl ta. 't Wie nacht. Doe fregen se him of er allinne wol farre doarst.
"Jawol", sei er.
Doe't er op it Waeigat wie, kaem der al ien oan. It wie in forskining, dy sweve oer it wetter. Hy kaem op 'e smid ta. Doe sei Metske: "Ast neijer komst, sil ik mei dy rêdde." Hy skoude mei de kloet. Mar dyselde op 't wetter bleau in kloetlingte fan him ôf.

Onderwerp

SINSAG 0478    SINSAG 0478   

Beschrijving

Man kan kiespijn wegnemen. Hij is ook nergens bang voor, ook niet voor een boven water zwevend wezen dat op hem afkomt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1098, verhaal 31 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

9 april 1974
Andere Erlebnisse: Unbeschreibbare Spukerscheinungen

Naam Overig in Tekst

Metske-Smid    Metske-Smid   

Metske    Metske   

Waeigat    Waeigat   

Waaigat    Waaigat   

Mear    Mear   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Readtsjerk    Readtsjerk   

Roodkerk    Roodkerk   

Meer    Meer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21