Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW053 - Witte Juffers

Een sage (boek), 1916 - 1925

Hoofdtekst

Witte Juffers

Een kleine honderd jaar geleden was een boerenzoon uit Koewacht naar de kermis in Overslag geweest, en keerde eerst in den nacht naar huis terug.
Ongeveer 'n half uur van de hoeve, bij een bocht van den weg, spookte het. Toen hij daar zoo langs liep, werd hij eensklaps op den schouder getikt. Achter hem stond een in 't wit gekleede dame.
"Waar komt ge zoo laat vandaan?" vroeg ze.
"Van de kermis van Overslag!" stamelde hij.
"En wat ben je daar wezen doen?"
"Mijn fortuin zoeken, maar 't is me niet meegeloopen."
"Zoek je fortuin, dat is hier te vinden, en bovendien kun je me redden. Volg mij en verlos mij. Maar wanneer ik je iets beveel, dan moet ge steeds zeggen: 'Doe 't zelf!'"
Toen nam de geest hem op, en voerde hem naar een open plein, omgeven door een heel hooge muur, waarin zich verschillende deuren bevonden. Voor een der deuren bleven zij staan en de geest beval: "Doe die deur open!" Gedachtig aan haar woorden van daareven, antwoordde hij kordaat: "Doe 't zelf!" De geest draaide de sleutel om in het slot, de deur ging open, en ze kwamen in een lange gang met vele deuren.
Weer bleef de witte vrouw voor een der deuren staan en zei wederom: "Doe de deur open" en weer zei hij: "Doe 't zelf!" Gewillig opende de geest ook deze deur. Die gaf toegang tot een hel verlichte zaal, die ze door gingen, tot ze aan een poort kwamen, die van zelf open ging, en toegang gaf tot een nog schoonere zaal.
Daar stonden vijf kisten, van zware ijzeren sloten voorzien. De jongen voelde zijn haren ten berge rijzen, toen hij zag dat op een dier kisten een groote zwarte hond lag, die hem met gloeiende oogen aankeek In zijn bek had dat monster een zware ijzeren sleutel
"Neem dien sleutel," beval de geest, doch de jongen kon van angst geen woord uitbrengen. De witte dame kwam vlak bij hem staan, keek hem aan, en herhaalde het bevel tot driemaal toe. Toen ze nog geen antwoord kreeg, zuchtte ze: "Kunt ge niet meer spreken?"
Als eenig antwoord schudde hij het hoofd en toen zei de geest: "Vaarwel tot over honderd jaar." Op 't zelfde oogenblik was hij weer op de plek, waar de Juffer hem verschenen was. Hij was totaal uitgeput en sleepte zich naar huis. Daar aangekomen kon hij geen woord uitbrengen, en ze moesten hem naar bed brengen. Twee dagen later was hij dood.

Zijn avontuur ging van mond tot mond; niemand durfde 's avonds langs die spookplaats te gaan.
Maar eindelijk zou een man uit het land van Waes dat stoute stuk bestaan. Aan de bewoners van een boerderij in de buurt vroeg hij, om daar tot 'n uur of half twaalf aan den haard te mogen zitten, toen begaf hij zich op weg.
Toen hij de spookplaats genaderd was — precies om twaalf uur — zag hij opeens vlak voor zich een sulferachtig licht uit den grond opslaan, dat hem al dansend voor ging. De angst sloeg 'm om het hart, hij maakte rechtsomkeert en kwam ademloos op de boerderij aan. Nadat hij wat op zijn verhaal gekomen was, vertelde hij zijn wedervaren en voorspelde dat er nooit iemand zou geboren worden, die het waagstuk zou volbrengen. En dat is uitgekomen, tot nu toe.

Onderwerp

SINSAG 0301 - Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an).    SINSAG 0301 - Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an).   

Beschrijving

Een 's nachts van de kermis naar huis kerende boerenzoon wordt op een spookplaats aangesproken door een witte dame, die hem vraagt haar te verlossen en zo zijn fortuin te maken. Hij stemt toe en zegt telkens als de geest hem iets beveelt: "Doe 't zelf!" zoals de geest hem tevoren bevolen had. De geest neemt hem mee door gangen, deuren en zalen, tot ze komen bij 5 kisten, waarop een grote zwarte hond zit, die hem de adem in de keel doet stokken. Hij is niet meer in staat te spreken en de geest neemt voor 100 jaar afscheid en de man staat weer op de weg, waar hij werd aangesproken, en sleept zich huiswaarts en is 2 dagen later dood.
Iemand hoorde van zijn avontuur, ging het ook wagen, zag om middernacht een licht voor zich uit dansen, kreeg de schrik en vluchtte weg.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 48-50

Commentaar

voor 1926
Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an): C. Schatzhebung durch Angst misslungen & SINSAG 0311: Weisse Frau ist eine zurückgekehrte Tote
L. M. de Keyser, in Buiten, 13 Maart 1926.

Naam Overig in Tekst

land van Waes    land van Waes   

Naam Locatie in Tekst

Koewacht    Koewacht   

Overslag    Overslag   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20