Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW218 - Sint Elooi.

Een legende (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Sint Elooi.

Eligius was de eerste die het Evangelie in Zeeland predikte. Volgens de overlevering stichtte hij kerken te Aardenburg en te Oostburg. Daarom willen wij zijn legende niet onvermeld laten.
De H. Eligius, (dat is "de uitverkorene"), was de zoon van Eucherius en Terrigia. Hij werd in 588 te Chatelac bij Limoges geboren.
"Reeds voor zijn geboorte deed de Heer aan de moeder de heiligheid van haar kind zien, want als zij in den tuin ging, kwam er een adelaar aanvliegen en beschermde haar met zijn vleugelen tegen de stralen der zon. Dat zag de koning van Frankrijk van uit zijn paleis en hij begreep dat het kind een groot man zou worden. En toen het geboren werd, stond de koning peet." (Passional.)
Bij meester Abbo van Limoges leerde hij de kunst van goudsmeden en ging zich daarna te Parijs in het vak bekwamen.
Zijn faam drong door tot koning Clotarius II, die hem opdroeg een troon van goud te maken. Toen Eligius zijn kunststuk had volbracht, hield hij nog zooveel van het goud over, dat hij een tweeden troon vervaardigde, geheel gelijk aan den eerste. De koning was verrukt over zijn meesterschap, zoowel als over zijn eerlijkheid, en benoemde hem tot zijn muntmeester. Er zijn nog gouden munten van Clotharius en zijn opvolger Dagobert bewaard gebleven, die zijn teeken dragen.
Met het geld dat hij verwierf, kocht hij slaven en gevangenen vrij en spijzigde de armen. Als men in Parijs naar hem vroeg, heette het, "waar ge veel armen voor de deur ziet staan, daar is het huis van Eligius".
In 't jaar 640 werd hij gewijd tot bisschop van Noyon en Doornik. Van daaruit bereisde hii Vlaanderen en Zeeland; men zegt, dat hij zelfs tot Denemarken en Zweden kwam
Hij bleef zijn kunst beoefenen, maar maakte nu reliekschrijnen en heilige vaten.
"Toen hij eens bij dien arbeid door den duivel werd gekweld. nam hii de rood-gloeiende knijptang en greep Satan bij den neus. De duivel kwam nooit weer terug."

St. Eligius stierf den eersten December 659 en werd begraven in de kathedraal van Noyon.

Beschrijving

Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester benoemde om zijn eerlijkheid. Later werd hij bisschop en bereisde onze landen. Eens werd hij bij het werk geplaagd door de duivel, maar hij nam hem met een roodgloeiende nijptang bij de neus en de duivel kwam nooit meer terug.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 197-198

Commentaar

voor 1933
[vgl. AT 0650 voor het bij de neus nemen van de duivel]

Naam Overig in Tekst

Sint Elooi    Sint Elooi   

Eligius    Eligius   

Eucherius    Eucherius   

Terriga    Terriga   

Chatelac    Chatelac   

Clotarius II    Clotarius II   

Dagobert    Dagobert   

Satan    Satan   

Heer    Heer   

Naam Locatie in Tekst

Zeeland    Zeeland   

Aardenburg    Aardenburg   

Oostburg    Oostburg   

Limoges    Limoges   

Abbo    Abbo   

Parijs    Parijs   

Noyon    Noyon   

Doornik    Doornik   

Vlaanderen    Vlaanderen   

Denemarken    Denemarken   

Zweden    Zweden   

Frankrijk    Frankrijk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20