Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW227 - De Zielevogel.

Een legende (boek), 17e eeuw

Hoofdtekst

De Zielevogel.

Men leest exempel dat in conincks Willem tyden, ghebieder des Roems rijck, grave van Hollant, die Vlamingen mit alle hairre moghen verhieven ende versamenden om te trecken in Zeelant ende dat te winnen off te scenden, dair die cronijcken van Hollant wel of inhouden. Ende coninck Willem was op die tijt 't Antworpen op een dachvert, ende grave Floris sijn broeder lach in Hollant ende vernam die sake, ende vergaderde sijn vrienden ende toech dairmede haestelic in Zeelant tot Westcappelen. Ende als die Vlamingen overquamen ende som ghelandt waren, tooch grave Floris hem teghen ende streedt mit hem ende wan die strijdt. Doe dit opset in Vlenderen eerst ghemaect was, haddet vernomen een heylich vader 1), die Gode oetmodeliken bad dat hy niet en verhenghede dat die grote manslachte gheschien soude. Die heylighe man wort gheantwoirt aldus: sine superbos humiliari, dats te segghen: wes tevreden dat die hovairdighe vernedert worden. Drie daghen nadat die strijdt gheweest had, quam vrou Machtelt, coninck Willems ende grave Floris moeder, ter steden dair die strijdt hadde gheweest ende tfolc versleghen lach, om die ghene, die noch leefden, in ghenaden te nemen. Dair sy in den weghe vernam een rijck salich wijf van 't Middelburch, die aldair quam om de doden te graven ende die gehwonden die noch leefden te troesten ende te laven. Ende dat selve wijf had dairtevoiren om dier saken echt aldair gheweest, die der gravinnen vertelde, hoedat, als sy tevoren aldair gheweest had, een zeer ghewondt man ende riep hair an mit screyender stemmen, dair sy toe ghinc, ende leide sijn hoeft in haren schoet ende troesteden in Gode ende dat hy God in sijnre herten houden soude ende sijn ziele ende lijf in sijnre ghenaden bevelen. De ghewonde hief op sijn handen tegader ende sloech sijn oghen inden hemel ende seyde: "Heer God, du kennes dat ic hier mijns ondancx ghecomen ben mit menincghen niement te misdoen an live noch an goede. Ende ic ben also ghequetst dat ic sterve. Ic vergheeft hem diet mi ghedaen heeft, opdat God mi in sijnre ghenaden ontfanghen moet. Ic begheer dat wairde lichaem ons Heren tontfanghen, ende al ist dat ic des derven moet, ic hoep dat mijn ziel dairmede ghespyset is." Ende dien cruuste hy hem ende bleef doot. Ende als hy den gheest gaf, sach si wt sinen monde comen een voghelkijn van onsprekeliker schoenheit mit roke van wonderliker soeticheit, ende vloech te hemelwairt.

1. Bonafacius van Terkameren (bij Brussel).

Beschrijving

Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 205-206

Commentaar

17e eeuw
Matthysen, Rechtsboek van den Briel, 31-32. Ook vermeld in het Bienboek (II 2. § 4 en 5) van Thomas van Cantimpré.

Naam Overig in Tekst

Willem    Willem   

Roomse Rijk    Roomse Rijk   

Vlamingen    Vlamingen   

Floris    Floris   

Westcappelen    Westcappelen   

God    God   

Machtelt    Machtelt   

Bonifatius van Terkameren    Bonifatius van Terkameren   

Heer    Heer   

Naam Locatie in Tekst

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

Antwerpen    Antwerpen   

Vlaanderen    Vlaanderen   

Middelburg    Middelburg   

Brussel    Brussel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20