Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0874

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Seecker heer, die sijn suster moer van het spinhuys en sijn broer vader van het rasphuys, was eens besich om sijn salet op te schicken. Ondertusschen komt daer een snaeck in met sijn neef dat een vreemdeling was. De boodtschap gedaen sijnde en buyten komende seyt de neef: 'Dat geleyckent seecker een braef heer en niet arm.' R. 'Ja, niet waer, die man dien ghij daer saegt, heeft sijn vaer en moer levendig opgehangen en sulcke luyden set men noch in de regeering, daer sijn broer noch tegenwoordig in het rasphuys en sijn suster in het spinhuys sit.'

Beschrijving

Een man, wiens zuster 'moeder' van het spinhuis en wiens broer 'vader' van het rasphuis is (zie opmerkingen), is eens doende met het opfraaien van zijn salon. Onderwijl verschijnt er een snaakse kerel met zijn neef, die een vreemdeling in de stad is. Als de boodschap gedaan is en zij weer buiten lopen, merkt de neef op dat de man een beste man lijkt te zijn met zeker enige financiële draagkracht. Dan merkt de ander op dat deze meneer zijn eigen vader en moeder gedood heeft en dat zulke mensen nog in bestuursfuncties terechtkomen ook, daar de zus 'moeder' van het spinhuis is en zijn broer 'vader' van het rasphuis is.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Rasphuis:een tucht- of verbeterhuis voor mannelijke landloopers, bedelaars en andere onsociale elementen, waar deze dwangarbeid moesten verrichten. (Woordenboek der Nederlandsche Taal, s.v. rasphuis.)
Spinhuis: tuchthuis waar de gevangenen moesten spinnen, tuchthuis voor vrouwen. (Woordenboek der Nederlandsche Taal, s.v. spinhuis.)
De termen 'vader' en 'moeder' betekenen hier een persoon die aan het hoofd staat van de betreffende instelling.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20