Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

COHEN045 - Zuwaert, de martelares van Dordrecht.

Een sage (boek), 1918

pl30.jpg

Hoofdtekst

Zuwaert, de Martelares van Dordrecht

In de dagen, dat eindelijk Dordrecht en 't land daarom tot het
Christendom waren bekeerd, woonde in de stad een vrome maagd, Zuwaert
genaamd. Zij was arm, want in haar beurs waren slechts drie penningen,
doch ze was rijk, want de drie penningen in haar beurs bleven, wat
zij ook kocht. Om dit wonder was ze zeer blijde, niet wegens het
geld, dat zij altijd bij zich droeg--doch omdat zij een kerk wilde
stichten van haar drie penningen. Zij nam werklieden in haar dienst,
die zij de kerk liet bouwen, en ze betaalde hun eerlijk loon uit,
al waren het steeds drie penningen, die zij gaf--drie penningen en
drie penningen en drie penningen, tot de berg van koperen munt hoog
werd, en zij wel een kerk had kunnen bouwen niet alleen van steenen,
maar van geld. De werklieden zeiden tegen elkander, dat Zuwaert wel
zeer rijk moest zijn, daar zij alléén het grootsche werk volbracht,
en zij besloten, om haar te vermoorden en haar van haar geld te
berooven. Eens vonden ze haar op een eenzamen weg. Ze aarzelden niet
lang, en ze doodden haar. Vervolgens doorzochten zij haar beurs,
doch ze vonden slechts drie penningen, drie koperen penningen, en
daarom was de moord geschied. Op de plaats, waar zij gestorven was,
zagen zij helder water, dat een uitweg zocht van den donkeren grond
naar den lichten hemel--een bron ontsprong. Toen werden de werklieden
angstig, omdat zij niet meer dan drie penningen hadden gevonden in
de altijdrijke beurs der vrouw, en omdat zij de bron zagen, die er
vroeger niet was geweest. Ze werden gevat, en men veroordeelde hen
ter dood. Zij nu hadden veel berouw om de zonde, die zij bedreven
hadden. Tot hun bevrijding rees Zuwaert levend uit haar graf, en ze
verloste hen van hun zware boeien. Ze voerde hen naar Rome, waar zij
den paus hun misdaad beleden. Zuwaert toonde hem haar hals, waar diep
het litteeken in was, dat wel een roode draad geleek, in snoer om
den nek gewonden. Zij vertelde hem van de drie penningen, die geen
drie penningen waren, altijd voortdurende, zoolang zij het had gewild.

Drie koperen penningen waren het, en daarvan bouwde zij de kerk: drie
penningen werden zes en zes werden negen en negen werden twaalf; zonder
ophouden gingen de penningen door, en zij telden zichzelf. Daarom was
ze vermoord, om een rijkdom, die er niet was, en 't litteeken sprak
van de drie penningen. Maar toen de drie penningen waren geroofd,
bleven zij drie penningen, en ze werden niet meer vermeerderd. Hoe
moest nu de kerkvan Dordrecht worden gebouwd?

Toen zegende de paus haar, en gaf haar groote aflaten, even machtig
als de drie penningen. Want uit 't geld werden vrome steenen en
opene deuren. En het volk in de oude stad was blijde om de kerk,
uit het wonder geboren.

Zuwaert is zalig gestorven, niemand weet hoe en waar. Maar haar
ter eere sprong de bron, en 't water vlood, drie dreupelen bij drie
dreupelen tot een hoogen straal. Want uit de kleine dingen worden
de groote geboren, en drie dreupelen worden zes, zes worden negen,
negen twaalf, en 't wil niet eindigen in het zichzelf-vermeerderen.

Onderwerp

SINLEG 0471 - Die Börse des Heiligen enthält immer eine bestimmte Summe.    SINLEG 0471 - Die Börse des Heiligen enthält immer eine bestimmte Summe.   

Beschrijving

In Dordrecht woonde de vrome maagd Zuwaert. Ze was arm, want in haar beurs zaten maar drie penningen Ze was rijk, want wat ze ook kocht, de drie penningen in haar beurs bleven. Om dit wonder was ze blij, niet vanwege het geld, maar omdat ze een kerk wilde stichten van de drie penningen. De werklieden die ze hiervoor aannam, dachten dat ze erg rijk was. Ze vermoordden en beroofden haar. In haar beurs vonden ze slechts drie koperen penningen. Op de plaats van de moord ontsprong een bron. De mannen werden gepakt en ter dood veroordeeld. Toen ze berouw toonden rees Zuwaert levend uit haar graf om hen te bevrijden. Met Zuwaert trokken ze naar Rome om te biechten bij de paus. Zuwaert vertelde van de drie penningen die geen penningen waren, haar wens om een kerk te bouwen, de moord op haar. De paus zegende haar en schonk haar grote aflaten even machtig als de drie penningen. De kerk werd gebouwd. Zuwaert is, onbekend hoe en wanneer, zalig gestorven. Ter ere van haar ontsprong de bron, drie druppels bij drie druppels tot een hoge straal. Want uit de kleine dingen worden de grote geboren, alles vermeerdert zich tot in het oneindige.

Bron

Cohen, Josef. Nederlandsche Sagen en Legenden. Zutphen, 1918. p. 321

Commentaar

1918
Voor een afbeelding, zie beeld.
Voor meer informatie over het verhaal, zie het boek van Ruben A. Koman.
Koman, Ruben A. Bèèh...! Groot Dordts Volksverhalenboek. Uitgeverij Profiel, Bedum. p.119-122.(ZUWAERT, DE MARTELARES VAN DORDRECHT. Is gekozen als
voorbeeld eener Katholieke legende. Zoo deze bundel door een tweeden
wordt aangevuld, zullen daarin verdere verhalen over Nederlandsche
martelaren of heiligen worden opgenomen. Opmerkingen overgenomen uit: Cohen, Josef. Nederlansche Sagen en Legenden. Zutphen, 1918.)
Die Börse des Heiligen enthält immer eine bestimmte Summe & SINLEG 0601, Brunnen entspringt, wo Heiliger starb (Beim Finden seines Körpers) & SINLEG 0416 Heiliger lässt Brunnen entspringen.

Naam Overig in Tekst

Christendom    Christendom   

Zuwaert    Zuwaert   

Sint Sura    Sint Sura   

Naam Locatie in Tekst

Dordrecht    Dordrecht   

Rome    Rome   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20