Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS006

Een exempel (boek), 15e eeuw

Hoofdtekst

Van desen edelen steen leestmen een exempel van twen geesteliken brodere, deer een staerff ende sick apenbaerdend en anderen, als hie oen gelavet hadde. Ende doe hie oen vragede van sijnen staet, doe antworden hy dat hy yn also groter vrouden weer. Ende want hy sijn herte bedecten mytter hant, soe vrageden die broder vort war om hye dat dede. Hye antworden: "Doe ick noch leefden, doe droch ick altoes die passie ons heren yn mijnen herten, ende hyr om hefft hie my op mijn hert eenen edelen steen gesaet, alsoe claer dat deer claerheit geen lieflick oghe verdragen en mach. Hier om stoppe ick deen, opdat gy u ogen nyet en verleest". Doe baedt die broder alte vlietlike, dat hy oen doch deen steen myt eenen oge leyt bescouwen; dat wold hye daer om wagen. Toe hant doe hy deen steen sach, so verloes hye en oge, dat hye haed van deer claerre bescouwingen also grote ghenochd ende zueticheit cregen, dat hye ynnichlicke baed dat hye den edelen steen noch een myt den anderen oghe zeen mocht. Daer by men merken mach die grote ghenochd der ewyger vrouden, om welke cleynre bescouwynge die broder soe gern beyde sijn oghen all sijn levenlanck ontberen wold.

Beschrijving

Een geestelijke broeder is stervende en wordt bijgestaan door een andere geestelijke broeder. De stervende legt zijn hand op het hart, omdat hij zolang hij leefde de passie van de heer in zich droeg in de vorm van een edelsteen. De steen is zo mooi, dat niemand hem met ogen mag aanschouwen. De andere broeder wil de steen graag met één oog aanschouwen. Toen hij de steen zag verloor hij zijn zicht aan dat oog. Vervolgens keek hij ook met zijn andere oog, waardoor hij de rest van zijn leven blind door het leven moet gaan. De broeder zag namelijk een geschenk van de heer, wat hij niet mocht zien.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle, 1953. Tweede afdeling. Exempelen uit de spegel der susteren. Pagina 9

Commentaar

15de eeuw

Naam Overig in Tekst

Heer    Heer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20