Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS065

Een exempel (boek), 1463

Hoofdtekst

Exempel. Het was up eenen tijt een helich hermit, ende bat onsen lieven heere langhe tijt dat hij mochte weten wat sacrificiën, wat dienste dat hem ghelievelicst ware. Up eenen tijt so hoerde hij buten siner celle een stemme van eenen mensche caermen. Hij hadde groet wonder wat dat sijn mochte. Hij sach huut siner cellen ende sach eenen man deerlic mesmaect met eenen zwaren cruce gheladen. De clusenare sprac hem toe ende vraechde hem wie hij was. Hij seide: „Ic bem hu heere hu god ende ben commen huten hemel. Hu bedinghe heeft mi ghedwonghen. Ghij hebt mij langhe ghebeden dat ie hu soude laten weten wat dienste dat mij vanden menschen ghelievelicst es ghedaen. Men mach mi niet lievers doen dan dat een mensche mijn cruce, mijn passie, mijn doot in sijn herte draghe, ende dat hijse met medelidene hoverdincke. Och laet ons de passie ons heeren hoverdincken met medelidene, ende daer af bedancsaem sijn.

Beschrijving

Een heilige heremiet wilde weten wat opoffering was. Op een dag hoorde hij buiten zijn cel een mensenstem roepen. Hij zag dat het een mismaakte man was die met een zwaar kruis liep. De kluizenaar vroeg hem wie hij was. Het was de Heere God. Ik wil dat de mensen mijn kruis, mijn lijden en mijn dood in hun hart dragen. Het lijden van onze heer moeten we gedenken.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pagina 44

Commentaar

1463

Naam Overig in Tekst

Heere    Heere   

God    God   

Heer    Heer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20