Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS068

Een exempel (boek), 1463

Hoofdtekst

Exempel. Het was eens een ermit die goet van levene was, ende hij ontfinc dicke dat helich sacrament van sinen priester. Up eenen tijt so quamen lieden tot hem, ende seiden quaet vanden priester ende dat hem lieden verwonderde dat hij dat helech sacrament van dien priester so dickent ontfinc. De clusenare nam in hem selven, hij en saude niet meer vanden priester dat heleghe sacrament ontfaen. Als den tijt quam dat de priester te commene plach, hij quam ende clopte voer des clusenare duere. De clusenare en lieten niet in. De priester waende dat hij daer niet gheweest en hadde, ende ghinc wech. De clusenare hoerde eenen voys, die seide: „Tvolc vonnest tghuent dat mi alleen behoert te vonnesse". Ende hij viel in een visioen. Hem dochte dat hij sach enen scoenen guldenen put. Ende daer hinghen heemers an ende een ketene. Ende het dochte hem al van finen goude. Hem dochte dat hij met allen groeten durst hadde, ende hem dochte dat in dien put alte goet een water was. Daer quam een lazers mensche, also hem dochte, ende putte van dien goeden watere ende goet in een scoen vat. Hij hadde gheerne ghedroncken, maer hij liet om des lasers menschen wille. Doe was hem ghevraecht waeromme dat hij niet en dranc. Al es de mensche besiect die den dranc gheput hadde, daer omme en hadde hij den dranc niet vul ghemaect. De clusenare quam tot hem selven ende mercte wel dit visioen, dat hem gheschiet was om des priesters wille, dat de besiecte mensche also wel dat water putte metten guldenen eemers als een ghesont mensche. Also eist metten quaden priesters: also werdich ende also groet es de messe in haer selven, ende also warachtich es dat helich sacrament daer, al oft een goet priester de messe dade.

Beschrijving

Een heremiet die goed leefde ontving dikwijls het heilige sacrament van zijn priester. Er waren mensen die kwaad spraken over deze priester. De kluizenaar wilde het heilige sacrament niet meer van die priester ontvangen. Op een dag maakt de kluizenaar de deur niet open voor de priester, waarna er een stem klinkt en hij een visioen heeft. Daaruit wordt duidelijk dat hij de priester niet zo had mogen behandelen.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pagina 47

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20