Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS072

Een exempel (boek), 1463

Hoofdtekst

Exempel. Het was eens een woukerare, die in sijn quaetheit voert bleef gaende. Wat hem god in sant, hij en wilder niet naer hoeren. Up eenen tijt daer hij bij sinen wive lach, so was hij in een visioen, ende hem dochte datten onse lieve heere overgaf den vianden vander hellen. Hij liep tot een cloester van religiosen, die haer mattenen deden. Hij clopte ende sij lieten in. Hij gaf hem lieden te kennen wat hem gheschict was. Sij seiden dat hij restoer doen soude, ende dat hij hem neerstelike beteren saude: ons lieve heere saude sijns ontfaermen. Ende sij seiden: „Ons lieve heere heeft hu also ghetast, om dat ghij hu beteren saut". Wat sij seiden, ten conste hem niet in ghegaen. Sijn vrienden quamen oec tot hem, ende seiden hem oec vele, om dat hij hem bekeeren saude. Wat sij hem seiden het was alleleens. Sij Ieeden thuus waert. Ende onder weghe so sauden sij gaen hover een hautin brugghe, daer een water onder liep, ende saghen daer commen ghevaren een ijdel schip. Also hem lieden dochte, so en wasser niement in. Hij seide: „Siet ghij niet een schip daer commen ? Het es al vul vianden". Hij en hadde twoert niet so saen huut, hij en was int schip, ende voer wech. Niement en wiste noyt waer hij voer.

Beschrijving

Een woekeraar bleef in zijn kwaadheid doorgaan waarmee hij bezig was. Hij wilde niet naar God zijn wijze raad luisteren. Op een dag kreeg hij een visioen waarin God de man overgaf aan de duivels. De man ging naar het klooster en vertelde wat er gebeurd was. Wanneer hij zijn leven zou beteren zou God zich nog over hem ontfermen. Zijn vrienden snapten niet dat hij zich wilde bekeren en toen ze over een houten brug reden zagen ze een schip vol met duivels die hen kwamen halen. Ook de man wilde niet bekeren en werd door deze duivels meegenomen.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pagina 49-50

Commentaar

1463
Woekeraar is iemand die onder andere profiteert van anderen.

Naam Overig in Tekst

God    God   

Ons Lieve Heere    Ons Lieve Heere   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20