Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

JCOHEN70 - Het ontstaan van Zielik- of Zierikzee

Een sage (boek), 1919

Hoofdtekst

Het ontstaan van Zielik- of Zierikzee
Van alle Nederlandsche steden is zierikzee op de wonderlijkste wijze ontstaan.
Een Eskimo uit Groenland vond het noodig verre reizen te ondernemen, teneinde later zijn landgenooten veel te kunnen verhalen. Want de eskimo's hadden wel eens gehoord, dat aan den anderen kant der zee al heel
zonderlinge toestanden heerschten: daar dronken alleen de kinderen levertraan, daar waren geen ijsberen, en het was er soms zóó warm, dat het leek, of de heele hemel en aarde in brand stond.
"Ga in vrede", zeide Sneeuw-wit, het opperhoofd der Eskimo's, tot den reizigers, 'en keer tot de wigwams van uw volk weder. Uw squaw Rendier-vel zal ik voor u bewaren."
Daarom voer de Eskimosche Lissine gestroost af, en hij zag vele wonderen. Maar hij vond in zijn vaderland alles veel beter dan in verre streken, waar men geen sneeuw en ijs zag, behalve in een klein deel van het jaar. Massa's
menschen gingen nooit op de jacht, ja, er waren er veel, die nimmer visch vingen. Wat zou de toovenaar van zijn stam groote oogen opzetten, wanneer hij van deze menschen hoorde vertellen! Maar misschien wilde men hem niet gelooven. Hij had werkelijk angst om terug te keeren.
Bovendien, nu hij eenmaal in het land der vreemdelingen toefde, merkte hij, dat 't er nog zoo kwaad niet was. Vooral een zekere visch, door de inboorlingen dezer streken haring genaamd, droeg zijn goedkeuring weg. Waarom zou hij niet bij deze zeeën vol van haring blijven?
Zijn kano stuurde hij over de wijde wateren tot aan een land, waar nog niemand woonde. Daar bouwde hij aan het strand een wigwam, en door de overvloed van visch vergat hij zijn squaw. De kano legde hij aan land, en bij
dag en bij nacht zocht hij den har-ing te verrassen.
Eens zag hij in de verte een boot naderen. Hij riep en wenkte. Men kwam naderbij. Vol trots wees hij op zijn wigwam en door de gebaren maakte hij bekend, dat deze plek gunstig was gelegen. Men verstond hem en de bleekgezichten bouwden er hun wigwams naast de zijne.
Maar nu moet het zonderlinge van de historie volgen. Tot dusver is alles gewoon realistisch.
Het is de naam van den Eskimo, die wel wat vreemd aandoet. Hij komt in het Eskimoosch niet voor, noch in het dialect van Disko, noch in het dialect van Swartenhuk, noch in dat van Jakobshavn. De Eskimo heette Zeelik.
Misschien is het wel waar, dat hij zijn naam aan de zwemkunst te danken had: hij lag namelijk, volgens sommigen, zóó plat op het water, dat hij de zee likte.
Hoe het zij, Zeelik leefde weltevreden, ving veel visch, en stierf eindelijk zóó algemeen betreurd, dat men beslootde stad (het was al een heele stad geworden) naar hem te noemen. De schippers riepen elkaar toe:
"We gaan vanavond naar Zeelikzee!"
Er kwam een tijd, dat men zich Zeelik(Zee-lik?) niet meer herinnerde.
Het jonge geslacht vergeet alras de zegeringen van het vorige. Roemrijke namen worden vergeten. Wel hing men Zeelik's (Zee-lik's?) kano in het stadshuis op, te eeuwiger gedachtenis, dat de stad door een Eskimo was gesticht, doch al spoedig wist men niet precies meer, hoe hij had geheeten. Reeds na een paar honderd jaar werd er niet meer van Zeelik, doch van Zielikzee gesproken, een woord, dat niets zegt. En van Zielik naar Zierikzee was toen nog maar een korte sprong.
Er zijn er , die twijfelen, dat dit alles is gebeurd. Ze wijzen u op de dikke boeken, waarin het heel anders staat. Maar ga maar in 't stadhuis kijken: daar hangt nog altijd de kano van den door het nageslacht vertrapten Zee-lik.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Het ontstaan van de naam Zierikzee

Bron

J. Cohen. Nederlandsche Sagen en Legenden II. Zutphen, 1919. p. 332-333

Commentaar

1919
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Sneeuw-wit    Sneeuw-wit   

Rendier-vel    Rendier-vel   

Eskimo    Eskimo   

Swartenhuk    Swartenhuk   

Zeelik    Zeelik   

Zielikzee    Zielikzee   

Zee-lik    Zee-lik   

Naam Locatie in Tekst

Groenland    Groenland   

Lissone    Lissone   

Disko    Disko   

Jakobshavn    Jakobshavn   

Zierikzee    Zierikzee   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20