Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP016 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: Van de twaalf zilveren apostelen en den gouden Christus

Een legende (boek), 1925

Hoofdtekst

Van de twaalf zilveren apostelen en den gouden Christus.

Deze schat ligt onder de Sint Servaaskerk te Maastricht en moet gevonden worden langs den zoogenaamden Groenen Weg. De Groene Weg zou gevonden zijn, maar er is niet in door te dringen. Personen, die er in afdaalden, moesten haastig opgetrokken worden, wijl zij anders gestikt waren, Bossen stroo in brand gestoken, om de gassen, die er vermoed werden, weg te branden, doofden in de diepte uit; zulke stiklucht heerschte er beneden. Ook heet het, dat menigeen zich arm gezocht heeft naar den "groenen weg", namelijk door heel zijn fortuin te besteden aan vruchtelooze uitgravingen ernaar.

Iemand, die het drievoudige ambacht van smid, kuiper en metselaar uitoefende, ontving op een avond bezoek van een pater, die hem vroeg of hij terstond mee wilde gaan om een gewichtig werk te verrichten. Hij moest tevens beloven omtrent hetgeen hij zien zou de diepste geheimhouding te bewaren. De man beloofde het, waarop hij werd geblinddoekt en naar een buiten wachtend rijtuig geleid; hij en zijn geleider stegen in.
Wel een paar uur lang reed het rijtuig voort of rond; dan over geplaveide straten, dan over mulle wegen, zoodat de werkman met geen mogelijkheid gissen kon waarheen hij werd gevoerd. Ten slotte hield het rijtuig stil; hij moest uitstappen. Een poort hoorde hij openen en sluiten. Daarop werd hij ook weer gedurende geruimen tijd trap op en trap af geleid en door vele gangen gevoerd. Eindelijk scheen hij te zijn gekomen waar hij wezen moest. Nadat een zware deur achter hem was gesloten nam zijn geleider hem den blinddoek van de oogen. Hij bevond zich in een lagen kelder. In dien kelder zag hij een dertiental vaten. In een ervan stond een groot gouden Christusbeeld; de anderen bevatten elk een even groot zilveren beeld van een der twaalf apostelen. De pater beval hem daarop de beelden goed in de vaten te sluiten. Nadat dit was geschied, deed hij den man den ingang van den kelder dichtmetselen; alle materiaal daarvoor stond reeds klaar, alsmede een emmer witkalk om er den dichtgemetselden ingang en heel den keldermuur mee te witten. Toen de werkman klaar was met zijn arbeid, ontving hij een flinke belooning en werd opnieuw geblinddoekt. Op dezelfde wijze als hij gekomen was, werd hij ook naar zijn woning teruggevoerd. Niemand is ooit te weten kunnen komen, waar zich de "groene weg" bevindt en waar de kostbare beelden liggen begraven.

Uit oude papieren, gelegen op den zolder der St. Janskerk, was iemand te weten gekomen, waar zich de "groene weg" bevond: die moest loopen tusschen St. Jans en St. Servaaskerk. Hij begon bij de betrokken kerkbesturen verlof aan te vragen om te graven in de kerken. Aanvankelijk werd hem die toestemming geweigerd, doch door zijn aandringen verkreeg hij ten slotte verlof op eigen kosten te graven. Hij begon voor het zangkoor der St. Servaaskerk, ter plaatse waar nu bet standbeeld van keizer Karel den Groote staat, Al spoedig ontdekte men een gang; die bleek evenwel niet lang te wezen en liep dood. De schatgraver gaf het werk hier op en begon in de St. Janskerk zijn geluk te beproeven. Spoedig werd ook hier een gang gevonden. Deze liep verder door en scheen dus wel uitkomst te beloven. Na nog wat gevorderd te zijn, kwamen de delvers in een onderaardsche ruimte, waarin een achttiental geraamten lagen. Deze skeletten waren allen nog omhuld van kleederen; eenigen daarvan droegen geestelijke gewaden. Nauwelijks waren de delvers wat bekomen van hun verwondering over deze griezelige vondst, toen ze in de verte een fijn belgerinkel hoorden, dat naderde. De knechten van den schatgraver gingen van schrik aan den haal; hij zelf was zoo aangegrepen van angst, dat zijn leden verstijfden en hij geen voet meer kon verzetten. Nu moest dus met eigen oogen aanzien, hoe de geraamten in priesterkleden en de andere gebeenten zich oprichtten en een plechtigen ommegang begonnen. Nadat deze doodenstoet voorbij was geschreden, herkreeg hij het gebruik zijner ledematen en sloop van schrik geknakt heen. Het doorleefde had hem zóó aangegrepen, dat hij zich ziek te bed moest leggen. Reeds den volgenden dag overleed hij.

Onderwerp

SINSAG 1257 - Die zwölf silbernen Bilder der Apostel und der goldene Christus; begraben während des Krieges (Kirchenverfolgung).    SINSAG 1257 - Die zwölf silbernen Bilder der Apostel und der goldene Christus; begraben während des Krieges (Kirchenverfolgung).   

Beschrijving

Er zou een schat bestaande uit twaalf zilveren apostelen en een gouden Christus onder de Sint-Servaaskerk liggen. Je moet hem zoeken via de Groene Weg. Er bestaan vele verhalen over deze schat en de groene weg. Velen hebben vergeefs naar de schat gezocht. Ook gaat er een verhaal over een smid die de beelden heeft gezien. Hij moest ze in vaten stoppen en vervolgens in een kelder metselen, daarna moest hij de ingang van de kelder dicht metselen. Hij kreeg hiervoor een flinke beloning, maar omdat hij onderweg naar de schat geblinddoekt was, weet niemand waar de beelden liggen. Een ander verhaal vertelt over een man die in oude papieren de locatie van de Groene Weg vond. Toen hij met een aantal knechten naar de schat groef, ontdekten ze veertien lijken van geestelijken. Toen hoorden ze een bel. De knechten gingen er van door. De man bevroor van angst. De geestelijken stonden op uit de dood en joegen de man zo'n schrik aan dat hij de volgende dag overleed. Zo kon ook hij de schat niet vinden.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. p. 29-30

Commentaar

1925
Dit verhaal over de twaalf zilveren apostelen en de gouden Christus valt onder het hoofdstuk: Van kerken, kapellen en wonderbeelden.
Die zwölf silbernen Bilder der Apostel und der goldene Christus; begraben während des Krieges (Kirchenverfolgung).

Naam Locatie in Tekst

Sint-Servaaskerk    Sint-Servaaskerk   

Maastricht    Maastricht   

Groenen Weg    Groenen Weg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20