Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

PICARDT014

Een sage (boek), 1660

Hoofdtekst

Welda/Velda/Velleda is geweest die vermaerde kol/ die sich met Wichelary, Waerseggen, Duyvels-besweeren en andere swarte konsten eenen grooten naem gemaeckt heeft in der Bructeren Landt in 't Stift Munster, by de Lippe, en die als een sonderlinge present naer Roomen is gebracht/ en aldaer in een Triumpf opentlijck vertoont. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun is een groote dicke Wortel/ die door de konst van snoode Landt-loopers en Quacksalvers geadapteert en gefatsoeneert wert in de gedaente van een kleyn kindt/ van welcke de Landt-bedriegers vreemde en wonderlijcke kuuren wijs gemaeckt hebben/ den selven die het hebben willen gelooven. Freja is de befaemde Patronesse van alle Vryers en Vrijsters/ van alle Boelen/ Boelinnen/ Bordeel-brocken/ Venus-kindertjes/ welcker herten met Cupidoos pijlen verwondt zijn: en ter eeren van dese heeft men den sesten dagh in de weecke/ op welcken onse Heere Jesus Christus voor onse arme sondaers gestroven is/ naer haren naem genaemt Frey-dagh. Doch ick krijgh een walge in het roeren van dat stinckende privaet aller deser verduyvelder Af-goden: en met een woort geseght/ zy zijn al te samen geweest Hoeren en Boeben/ Tovenaers/ Tyrannen/ Dootslagers/ Moordenaers en Bloetschenders. En overmits sy soodanige gheweest zijn/ daerom heeftse den Duyvel op 't Toneel der Goden gestelt: hadden sy wat gedocht/ en waren sy eerlijkcke lieden geweest/ den Duyvel soude noyt gedroomt hebben om de selve/ van wegen hare deughden/ den naem van Goddelijckheydt te doen hebben. Sulcken lief-hebber is dese geselle van schelm-stucken/ en sulcken hater van vroomigheyt.

Beschrijving

Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers getransformeerd in de gedaante van een klein kind. De dag vrijdag is naar Freja genoemd.

Bron

Antiquiteten, pp. 66-67. In: Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteten der provincien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).

Commentaar

1660

Naam Overig in Tekst

Velda    Velda   

Velleda    Velleda   

Roomen    Roomen   

Aulrinia    Aulrinia   

Aunnia    Aunnia   

Alruun    Alruun   

Freja    Freja   

Venus    Venus   

Cupido    Cupido   

Jesus Christus    Jesus Christus   

Picardt    Picardt   

Picart    Picart   

Naam Locatie in Tekst

Welda    Welda   

Munster    Munster   

Lippe    Lippe   

Rome    Rome   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20