Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG010 - Het Predikheerenklooster

Een sage (boek), 1938

Hoofdtekst

Ten tijde van den roomsch-koning Willem de tweede woonde er een magister in de stad Keulen, Albert van Regensburg genaamd, die bisschop was in de orde van Predikheeren. Deze Albertus wist veel van de nigromatie oftewel zwarte kunst, meer nog van philosofie oftewel wijsbegeerte, maar het meeste van de theologie oftewel godgeleerdheid. Eens vroeg meester Albert aan den roomsch-koning om bij hem te middagmalen en Willem nam het graag aan, omdat hij wonderbare dingen hoopte te beleven. Toen de hoogmis geeindigd was, begaf hij zich naar het klooster en werd met zijn gevolg door de zalen en den hof naar den boomgaard geleid. De edelen, die met den koning meegekomen waren, vroegen zich verbaasd af, wat meester Albert wel in het schild voerde, want het vroor geducht en het was bitter koud in den met sneeuw bedekten bongerd. En zie, er stonden gedekte tafels in de sneeuw en knechten, gereed om de gasten te bedienen. De koning ging zitten en de edelen volgden zijn voorbeeld. Op hetzelfde ogenblik was de sneeuw verdwenen en 't werd zoo heet als in midzomer: de zon scheen, gras en bloemen groeiden zienderoogen. De boomen begonnen te bloeien, blaadjes gingen open, en vruchten rijpten zoo snel, dat men ze eten kon. Ook de wijnstok bloeide en droeg rijpe, zoete druiven. De vogels vlogen van boom tot boom en zongen wat ze konden. Kortom, de winter was in zomer verkeerd en de hitte werd zoo drukkend, dat alle gasten hun bovenkleed uittrokken en de schaduw van de boomen opzochten, omdat ze naar wat koelte snakten. De knechten droegen voortdurend kostelijke spijzen en dranken aan, zoodat een ieder naar hartelust eten en drinken kon. Ten slotte, toen allen verzadigd waren en de schalen voor den koning waren weggenomen, verdwenen als bij toverslag de knechten, de vogels zwegen, de vruchten aan de boomen verschrompelden, het gras verdorde, de sneeuw bedekte den grond weer en de koude was even snijdend als te voren. Allen, die wegens de hitte hun bovenkleeren uitgetrokken hadden, snelden nu, bevend van koude, naar de groote zaal om hun verkleumde lichamen bij het vuur te warmen; en de hofnar, die zijn muts in een boom had geworpen om een vogel te vangen, en er ingeklommen was om hem terug te halen, werd door den plotsen ommekeer verrast en zat eensklaps in een tralievenster vastgeklemd, zoodat de meester hem moest verlossen. Toen de koning vertrekken wilde, vroeg hem meester Albert verlof om in Utrecht een te bouwen. Dit beloofde de koning, hij kocht zelf den grond in het jaar 1294 en gaf met milde hand voor den bouw.

Dit staaltje van Albertus Magnus' kunst wordt ook verhaald van dokter en van den toovenaar Pases. Van Albertus, die een leerling van den heiligen Thomas en een groot geleerde was, zijn nog meer sagen in omloop.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Koning Willem komt bij Albert van Regensburg eten in de boomgaard. Eerst is het winter maar ineens verandert het in zomer, waarna na het eten de winter weer terugkeert. Albert vraagt de koning of hij in Utrecht een predikherenklooster mag bouwen en hij krijgt toestemming.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.8-9

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 1. Utrechts' Oude Gebouwen, a. Kerken, Kloosters en Kapellen. Bronnen: Le Loyer, Le discours des spectres, blz.129; Beka, pag.79 e.a.; E. Weiden, Colns Vorzeit; Chronyk v. Holland v.d. Klerk uyt de lage landen, blz.122. Aant.: Vele Middeleeuwsche geleerden als Albertus Magnus, paus Sylvester, Geert Groote, Agricolus en Johannes Teutonicus deelden het lot van den wijzen Aristoteles - Araoisteatoil uit het Iersche volkssprookje van den meesterdief, Croch-gheal: zij leven in de volksoverlevering voort als toovenaars.
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Willem    Willem   

Albert van Regensburg    Albert van Regensburg   

Faust    Faust   

Pases    Pases   

Thomas    Thomas   

Naam Locatie in Tekst

Keulen    Keulen   

Utrecht    Utrecht   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20