Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG012

Een sage (boek), 1938

Hoofdtekst

Albert was reeds heel jong tot de orde der predikheeren toegetreden, maar het kloosterleven beviel hem weldra niet meer, want hij meende, dat hij te dom was om de diepten der godgeleerdheid te peilen en daarom besloot hij te ontvluchten. Hij zette 's avonds een ladder tegen den tuinmuur om daar overheen te klimmen, toen er plotseling vier vrouwen voor hem stonden. Driemaal trachtte hij de ladder te beklimmen en beurtelings stiet een der vrouwen hem er af. Toen vroeg de derde vrouw hem, waarom hij 's nachts als een dief uit het klooster wilde wegloopen. "Ach", antwoordde Albert, "ik ben te dom om te studeeren". "Dan deed je beter om de hulp en den steun van Moeder Maria in te roepen, die hier achter je staat", zei degene die gesproken had, en zij wees op de vierde vrouw. Toen Albert dat hoorde, viel hij Maria te voet, klaagde haar zijn nood en vroeg haar, of ze toch zijn domheid van hem wilde nemen. En Maria vroeg hem wat hij het meest begeerde, wereldsche wijsheid of godgeleerdheid. Albert bedacht zich niet lang, en vroeg aan de Heilige Maagd om van hem een wereldsche wijze te maken. Daarop zeide Maria: "Het zal geschieden, daar je echter de wereldsche wijsheid gekozen hebt, zul je op het eind van je leven al je wijsheid verliezen en weer even dom worden als je nu bent, en dat zal drie jaar voor je dood geschieden". En na die woorden gesproken te hebben, verdween zij met de drie andere vrouwen en Albert keerde naar het klooster terug, studeerde en werd spoedig de grootste geleerde der geheele wereld, zoodat met hem Albertus Magnus, dat is de Groote, noemde en de paus hem tot bisschop benoemde. Hij was zoo ervaren in de kunsten, dat hij een beeld maakte, dat spreken en zich bewegen kon als een mensch; de heilige Thomas van Aquino, zijn leerling, heeft het vernield. Toen Albert eindelijk voelde dat de jaren van zijn domheid niet ver meer waren, sprak hij zijn leerlingen over het hemelsche visioen van zijn jeugd. Hij werd ook dommer en onnoozeler als een kind, maar droeg dat met geduld en bad veel en vurig tot zijn dood. Hij ligt begraven in de Andreaskerk te Keulen.

Onderwerp

TM 5001 - Heilige (Maria) brengt redding of genezing (na religieuze belofte)    TM 5001 - Heilige (Maria) brengt redding of genezing (na religieuze belofte)   

Beschrijving

Albert wil het klooster ontvluchten omdat hij te dom is, maar hij ontmoet de Heilige Maagd Maria die hem wereldse wijsheid geeft.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.10 -11

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 1. Utrechts' Oude Gebouwen, a. Kerken, Kloosters en Kapellen. Bronnen: Le Loyer, Le discours des spectres, blz.129; Beka, pag.79 e.a.; E. Weiden, Colns Vorzeit; Chronyk v. Holland v.d. Klerk uyt de lage landen, blz.122. Aant.: Vele Middeleeuwsche geleerden als Albertus Magnus, paus Sylvester, Geert Groote, Agricolus en Johannes Teutonicus deelden het lot van den wijzen Aristoteles - Araoisteatoil uit het Iersche volkssprookje van den meesterdief, Croch-gheal: zij leven in de volksoverlevering voort als toovenaars.
Heilige (Maria) brengt redding of genezing (na religieuze belofte)

Naam Overig in Tekst

Albert    Albert   

Maria    Maria   

Heilige Maagd    Heilige Maagd   

Albertus Magnus    Albertus Magnus   

Thomas van Aquino    Thomas van Aquino   

Naam Locatie in Tekst

Andreaskerk    Andreaskerk   

Keulen    Keulen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20