Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE065 - Zoovele kinderen als dagen in het jaar

Een sage (boek), 1934

Hoofdtekst

Zoovele kinderen als dagen in het jaar

Graaf Floris, de dertiende graaf van Holland, had onder andere kinderen eene dochter Machteld genaamd, welke hij graaf Herman van Hennenberg tot man gaf. Het gebeurde te eeniger tijd, dat deze gravin eene arme vrouw, wier man gestorven was, bij de deur om een stukje brood bidden zag. Deze vrouw droeg op elken arm een kindeken, welke zij beide bij eene dracht ter wereld gebracht had. De gravinne heeft haar daarom gesmaad en beschimpt zeggende: dat het onmogelijk was bij eenen man meer dan een kind op eenmaal te krijgen. De arme vrouw heeft haar hierop betamelijk geantwoord en zeide dat dit door Gods beschikking zeer wel gebeuren konde; de gravinne echter wilde het niet gelooven en heeft haar grof toegesproken en van het huis verdreven. De vrouw was hierover zeer verstoord en heeft hare oogen ten hemel geslagen, God die alle dingen magtig is, ootmoedig biddende, dat de gravinne in eene dracht zooveel kinders mocht ter wereld brengen als er dagen in het jaar zijn.
De gravinne is niet lang daarna van haren man, den graaf van Hennenberg bevrucht geworden, waarop zij naar Holland getogen is.
Toen de tijd kwam dat zij baren zoude, is zij zoo uitermate grof en zwaar geworden, dat geen mensch iets dergelijks gezien of gehoord had, en naardien deze gravinne eene tante (dochter) was van graaf Floris van Holland, zoo kwam zij tot hem te Loosduinen, toen men schreef 1276 op onze Lieven Vrouwendag in de vasten en zij beviel op goede vrijdag en bragt 365 kinderen, die allen volmaakt van lede waren, ter wereld. De bisschop van Utrecht Otto, haar oom, doopte alle deze kinderen in één bekken. De jongens werden Joannes en de meisjes Elisabeth genoemd. Zoodra dit geschied was stierven alle deze kinderen tegelijk met hunne moeder. Zij werden te zamen aldaar in het klooster begraven, gelijk men nog heden (1517 toen de kroniek te Leiden door Jan Corneliszoon uitgegeven werd) uit de geschiedenis op den grafsteen vernemen kan. Ook bouwde men tot aandenken aan dit wonderbaar voorval eenen burg aan de oever van de Maas, welke zoovele vensters als Machteld kinderen had.
Ned. Volksoverlev., J.W. Wolf.

Onderwerp

AT 0762 - Woman with Three Hundred Sixty-five Children    AT 0762 - Woman with Three Hundred Sixty-five Children   

ATU 0762    ATU 0762   

Beschrijving

Gravin Machteld, dochter van graaf Floris, schold een bedelaarster met een tweeling op haar armen uit, toen die haar om een stukje brood vroeg. De gravin was van mening dat het niet mogelijk was dat een vrouw van één man twee kinderen tegelijk kon krijgen. Daarop richtte de arme vrouw haar gebed tot God, biddende dat de gravin in één zwangerschap zoveel kinderen ter wereld zou brengen als er dagen in het jaar zijn. En zo gebeurde. Alle kinderen werden gezond geboren en de bisschop van Utrecht, Otto, doopte alle kinderen tegelijkertijd. Zodra dit was gebeurd stierven alle kinderen tegelijk met hun moeder.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p.118-119.

Commentaar

1934
Woman with Three Hundred Sixty-Five Children

Naam Overig in Tekst

Floris    Floris   

Machteld    Machteld   

Herman van Hennenberg    Herman van Hennenberg   

God    God   

Floris van Holland    Floris van Holland   

Onze Lieven Vrouwendag    Onze Lieven Vrouwendag   

Otto    Otto   

Elisabeth    Elisabeth   

Jan Corneliszoon    Jan Corneliszoon   

Naam Locatie in Tekst

Holland    Holland   

Loosduinen    Loosduinen   

Utrecht    Utrecht   

Joannes    Joannes   

Leiden    Leiden   

Maas    Maas   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20