Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2392

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

De catholycken, om de giericheyt te bestraffen, hebben dese fabel versonnen. Ons Heer, met St. Pieter op aerde in pelgrimagie gaende, quam op en middag met goeden appetijt en geen gelt, in een kleyn dorpjen. Sij sagen er soo schraal uyt dat alle herbergen voor haer geslooten wierden. Een onnosele arme vrouw, juyst voor de deur sittende, kreeg compassie met haers gelijcken. Sij roept se in en slacht voor haer het eenigste laetste gansjen dat sij over hadde. Nadat sij wel gegeten hadde, vraegde Ons Heer (die noyt ondankbaar en is): 'Vrouwtje, hoeveel voeten heeft dat gansjen gehadt?' R. 'Twee.' R. 'Wel, doet twee wenschen, sij sullen u geworden.' R. 'Dat mijn man en ik vrolijck mogen leven en salich sterven.' R. 'Het geschiede als gij begeert.' Daerop vertrocken sij. Een gierig buyrwijf, 2 dagen daerna voor de deur koomend, seyde al lachende: 'Wel, buyrvrouw, ghij hadt daer fraeye gasten.' R. 'Ja, seker, schrickelijcke luyden.' R. 'Schrickelicke luyden seg je, hebben se u wel een duyt aen gelt gegeven? Sij sagen er soo kaeltjes uyt?' R. 'Neen, maer sij hebben mij wel dubbelt gecontenteert', ende vertelde haer daerop de historie. R. 'Och, lieve buyrvrouw, ghij hebt nu immers alles dat gij wenscht, als dese luyden wederkomen, stiert se doch bij mij, ik sal se soo wel tracteeren.' R. 'Ik beloof het u.' Acht dagen [later] kreeg sij se oock in haer huys en denckende op de twee voetjes, slachte een kalf, of misschien Ons Heer weder wenschen uytdeelde na het getal der voeten. Naedat sij wel gegeten hadden, geluckte haer voornemen niet, want Ons Heer vraegde: 'Hoeveer oren heeft dat kalf gehadt?' R. 'Vier.' R. 'Kiest oock sooveel wenschen ende ghij sult se genieten. R. 'Heer, mag ik soolang wachten tot mijn man thuys komt? R. 'Ja, maer wij gaen heenen. Weest evenwel verseeckert dat gij niet vergeefs sult wenschen.' Drie, vier uyren daerna sat sij en bakerde haer kinnetje. R. 'Heer, wat een soet kinnetje is dat. hoe wel gelijckent het sijn vaertje. Och, hadde het oock soo een baerdt als sijn papa'tje.' 't Kindt kreeg datelijck soo een baerdt. De vrouw, bang sijnde dat haer man dit sien soude, wenschte weer dat de baert weg was. 't Geschiede soo. Dat waeren alrede twee wenschen. Ondertusschen komt de man thuys, dien sij haer heele wedervaren van haer maeltijd vertelde, die sich daerover seer verblijde en begost a op dese 4 te practiseeren, terwijl dat sijn wijf bij hem komt, seggende: 'Hartje, ock soude u wel yets openbaeren, maer ghij moest er niet quadt om zijn.' R. 'Neen, seg op.' R. 'Doe ik dese 4 wenschen kreegh, sat ick met Jantjen, ons kindt, en speelde etc.' En vertelt hem haer twee verwaerloosde wenschen. R. 'Dat jouw de duyvel in 't hart vaer, jou caronje met je lossichheyt.' Stracks gebeurde het soo. Hij, sijn vrouw soo miserabel siende, kreeg compassie en wenschte dat de duyvel haer weer verlaeten mogt, 'twelck terstont oock soo gebeurde, soodat door haer gierigheyt het kalf op de koop noch in schoot.

Onderwerp

ATU 0750A    ATU 0750A   

Beschrijving

God en Sint Pieter zijn op reis op aarde. Ze komen in een dorpje waar niemand ze wat te eten geeft, behalve een arme vrouw die haar laatste gans voor ze slacht. Als beloning geven ze haar evenveel wensen als de gans poten had. Als de gierige buurvrouw hiervan hoort, vraagt ze de vrouw om de vreemdelingen de volgende keer haar kant op te sturen. Ze slacht een kalf voor ze en krijgt vier wensen, waar ze graag met haar man over wil beslissen. Terwijl ze op haar man wacht zit ze met haar zoontje te spelen. Ze zegt tegen het kind dat hij net op zijn vader lijkt, alleen de baard nog. het kind krijgt een baard en ze gebruikt de tweede wens om het weer weg te wensen. als de man terugkomt en hoort wat er is gebeurt, begint hij te vloeken en wenst per ongeluk de duivel in het hart van zijn vrouw. Hij krijgt medelijden en gebruikt de laatste wens om hem er weer uit te wensen. Zo waren ze uiteindelijk alleen maar een kalf armer.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
The Wishes

Naam Overig in Tekst

Onze Heer    Onze Heer   

God    God   

St. Pieter (Sint Pieter)    St. Pieter (Sint Pieter)   

Jantjen    Jantjen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20