Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0151 - 3.15.

Een sprookje (boek), 1893

Hoofdtekst

3.15.
Er was eens een oude uitgediende soldaat die kwam in een herberg om daar te logeren de vrouw was maar alleen tuis en zij ik kan u niet laten slapen maar ik zou zeer graag hebben dat gij deze zak mede neemt mijn man zegt dat er een razende kat in zit de man nam den zak eens op en hoorde toen iets in den zak maar wat was dat een paar rijksdaalders vielen op den grond er was een gad in den zak. Maar hij nam den zak gouw op en ging de deur uit toen kwam hij aan een ander herberg en vroeg daar om te logere als ge er mij goed voor betaalt dan kunt ge hier blijven de soldaat beloofde dit des nachts vulde de soldaat zijne ransel met aarde en maakte den volgende morgen een akoort met den herbergier dat hij eens met bijde hande in mijn ransel mogt schiet de herbergier stroopte daarop zijne mouwen op en schoot in den ransel dat viel even wel niet mee maar hij moest toch te vrede weze. En de soldaat vertrok gouw genoeg toen kwam er een varke met een lange snuit en het vertelsel is uit.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 109-110

Commentaar

1893
inv. no. R3.4, opgeschreven te Deurne.
3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
Verhalen, sprookjes, anekdoten en mededelingen over volksgeloof, verzameld en/of opgetekend door August Hendrik Sassen. Uit zijn handschriftenverzameling, berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch.
Sassen werd geboren te 's Hertogenbosch op 6 maart 1853. Hij was archivaris en notaris te Helmond, en overleed op 22 juni 1913 te 's Gravenhage (zie Juten & Juten 1913, A.F.O. van Sasse van Ysselt 1914). Hij was de stuwende kracht achter het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant aan het einde van de vorige eeuw. Om dit te bevorderen stichtte hij onder meer twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, en de Noordbrabantsche Almanak. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.
Beide tijdschriften moesten evenwel na elkaar wegens financiële moeilijkheden stopgezet worden (zie ook de Inleiding). Door zijn werk, zijn vele activiteiten (hij was o.a. gemeenteraadslid van Helmond, regisseur van jeugdtoneelstukken, voorzitter van de vereniging tot drankbestrijding; en commandant van de plaatselijke schutterij), en zijn vroege dood is het hem niet gelukt de vele aan hem toegezonden en door hemzelf verzamelde gegevens over o.a. taalkunde, volksgebruiken, boerenalmanakken, kinderrijmen en spelen, en volksliederen zelf tot een of meerdere boeken te verwerken (zie voor verdere biografische gegevens Knippenberg 1952).
Een deel van zijn handschriftenverzameling bevindt zich te 's Hertogenbosch. Dit werd in 1943 en 1944 gerubriceerd en gecatalogiseerd. Het hier gepubliceerde deel daarvan werd eerder grotendeels, al dan niet in bewerkte vorm, bekend gemaakt door J.R.W. Sinninghe, zij het zonder opgave van inventarisnummer. Een aantal van de door Sinninghe aan Sassen toegeschreven verhalen is evenwel niet meer in 's Hertogenbosch te vinden, o.a. Sinninghe 1978: 16 (gloeiige te Duizel), 21 (dwaallichten), 36 (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige publicatie van het nog in 's Hertogenbosch aanwezige materiaal.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20