Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

WOUDA018001

Een sage (mondeling), zaterdag 28 juli 1962

Hoofdtekst

Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der koe in krekt berne bern yn lizzen. Fan syn sterkens geane forskate forhalen.
Sa krige Hantsje ris rúzje mei Piters Arjen v.d. Goot, in flinke, handige en ek sterke kerel. Dy fleach Hantsje oan yn 't waskhok. Dêr stie in keukentafel. Hantsje naem Piter mei beide hannen op en sette him sa goed op 'e tafel, dat hy gong troch 't blêd hinne en siet klem. Ut wie de rúzje.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Sterke man die ruzie krijgt met andere sterke man pakt deze op en zet hem zo hard op tafel dat hij door het blad zakt en klem komt te zitten.

Bron

Collectie Wouda, verslag 018, verhaal 001 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Hantsje Tseards v.d. Meer    Hantsje Tseards v.d. Meer   

Hantje Tjeerds v.d. Meer    Hantje Tjeerds v.d. Meer   

Piters Arjen v.d. Goot    Piters Arjen v.d. Goot   

Pieters Arjen v.d. Goot    Pieters Arjen v.d. Goot   

Hantsje    Hantsje   

Hantje    Hantje   

Piter    Piter   

Pieter    Pieter   

Naam Locatie in Tekst

Aldegea    Aldegea   

Oudega    Oudega   

Plaats van Handelen

Oudega (Friesland)    Oudega (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21