Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

RH008 - Reinaerts historie (Reinaert II) vers 3990-4116

Een sprookje (manuscript), 1479

Hoofdtekst

Lieue neue ende oec so hebbe
Jc my bedocht van enen dinck
Dat ic vergat doe ic lest ginck
Te biechten dat moet ic seggen mede
Het was een hoesheit die ic dede
Den wolf. my wair leet deed men my
Wi quamen gaende ic ende hi
Tusschen honthorst ende euerdingen
Dair zagen wi dat voor ons gingen
Een mery root ende haer vole
Dat so swert was als een cole
Ende vet vier maende groot
Jsegrim was volna doot
Van honger. ende bad my dat ic liep
Totter mery ende haer aen riep
Of sy tvolen woude vercopen
Jc haeste my ende ic ginck lopen
Totter mery ende vraechde hair dat
Ende si seide my si vercoft my om een scat
Jc vraechde huer hoe zijt woude geuen
Sy sprac reynaert het staet gescreuen
Achter onder mynen rechter voet
Si di van clergien vroet
En wildijt zien ic laet v lesen
Doe hoordic wair sy wouden wesen
Jc seide neen in goeder trouwen
Vermery het mocht my rouwen
Jc en can lesen niet een veer
En te copen ic niet en geer [fol. 64r]
Dat nv is v enich kijnt
Jsegrinn heft my hier gesent
Ende wist gern hier off dat waer
So laten seluer doen comen haer
Sprac si ic sels hem maken vroet
Jc seide ic sel. ende mitter spoet
Liep ic daer ysegrim sat
Sy seiden oom wil di eten dat
Vanden voel so lopet zeer
Totter mery si verbeit v ter eer
Sy heeft onder hair voet gescreuen
Den coop hoe zijt wil geuen
SJ woud my hebben lesen laten
Mer wat soude my dat baten
Want ic een leter en kenne niet
Des dooch ic in mijn hert verdriet
Dat ic nie en ghinc ter scool
Oom wil di copen dat vool
So mochdijt hebben condi lesen
Ay my wat zoud my wesen
Ja ic walsch duutsch ende latijn
Op vestualen ende te prouijn
Ende gegaen tot hoger scolen
Mit ouden wisen sonder folen
Meysters van audientien
Questie gegeuen ende sentencien
Ende was in loeyen lycensiert
So wat scriften dat men visiert
Can ic lesen gelijc mijn naem
Jc wil tot hair lopen ic raem
Dat ic den coop sel weten ter vaert
Wair toe bistu goet reynaert
Dattu lesen en const noch scryuen
Doe liep hi heen ende liet my bliuen [fol. 64v]
Dat ic sijns verbeiden soude
Totter mery ende vraechde off si woude
Hair vuellen geuen of dat sijt helde
Sy sprac die som vanden gelde
Staet after aen mijn rechter voet
So laet my lesen si sprac ic doet
Ende haren voet verdragen
Die wel myt yser was beslagen
Al nywe myt hoefnagelen sess
Ende raemde niet alte mess
Want sy smeten so voor sijn hoofft
Dat hi storte ende was verdoeft
Ende viel ouerdoot dair neder
Eer hi bequam off op stont weder
Mocht men een mijl hebben gereden
Die mery liep myt groter haesten
Mit haren vuellen haerre straten
Ende heeft ysegrim dair gelaten
Seer mysmaect ende gewont
Hy lach en huylde als een hont
Doe bequam doe bloyde hi zeer
Jc ghinc tot hem ende seide heer
Ysegrim lieue oom hoe staet
Si di van den vool wel gesaet
Hoe en deildi my niet wat mede
Ende ic doch v bootscap dede
Hebdi geslapen op v mael
Wair wast walsch ofte vocael
Dat gescrift onder hair voet
Jc wist wel gi zijt so vroet
Dat nyement bet lesen en can gi
O wi reynaert neue o wi
Jc bid v dat gi v spotten laet
Jc bin so qualiken begaet [fol. 65r]
Het mocht ontfermen herde stenen
Die hoeyr mitten langen benen
Had haren voet so hooch op verheuen
Jc waendet hadden geweest letteren gescreuen
Die nagelen die dair in stonden
Si sloech my zess groter wonden
Ten eersten slage dat sy smeet
Dat my thooft wel na spleet
Ende mijn herssenbecken al ontwee
Sulc lesen en geer ic niet mee
LJue oom ist wair dat gi telt
Dat heeft my wonder want ic helt
V voorden den besten clerc die nv leeft
Nv hoor ic wel dat men my heeft
Wel eer geseit ende oec gelesen
Jn boeken dat wel wair mach wesen
Dats dat die beste clercke fijn
Dicwijl die wijste lude niet en sijn
Die leken veruroeden se by wilen
Dat doet dat sy so versubtilen
Jn kunsten dat sy dair in verdwalen
Dus brocht ic ysegrim in dwalen
Dat hi nauwe sijn lijff behelt
Siet neue ic heb v nv vertelt
Ad dat ic weet van mijnre
Misselic hoet myt my vergaet
Te houe nochtan bin ic sonder vaer
Want ic bin nv sonder sunde claer
Ende ic wil gern bi uwen rade
Beteren ende comen te genade

(vss. 3990-4116)

Onderwerp

AT 0047B - The Horse Kicks the Wolf in the Teeth    AT 0047B - The Horse Kicks the Wolf in the Teeth   

ATU 0047B    ATU 0047B   

Beschrijving

Reinaert biecht een aantal misdaden op aan Grimbeert de das en herinnert zich nog iets dat hij bij een vorige biecht is vergeten. Een streek die hij aan Isegrim de wolf leverde. Zij liepen eens samen en zagen een merrie met haar veulen staan. Isegrim vroeg Reinaert of hij wilde vragen aan de merrie wat ze zouden moeten betalen voor haar veulen. Isegrim had namelijk enorme honger. Reinaert ging het vragen en de merrie zei dat ze er geld voor wilde hebben. "Het bedrag", zei ze, "staat geschreven onder mijn hoef". Reinaert doorzag waar de merrie naar toe wilde en zei dat hij niet kon lezen en dat Isegrim degene was die haar veulen wilde kopen. De vos ging Isegrim halen en legde de situatie uit. Isegrim, trots dat hij wel kon lezen, ging eropaf. Isegrim ging achter het paard staan en de merrie tilde haar met een nieuwe hoef beslagen voet op en trapte Isegrim zo hard dat de wolf voor dood neer lag. Toen hij bloedend bij kwam, dreef Reinaert de spot met hem: de vos vroeg de wolf of hij lekker gegeten en geslapen had. Isegrim kon er niet om lachen, zijn hersenpan lag bijna in twee stukken en er zaten zes grote wonden in zijn hoofd van de hoefnagels.

Bron

‘Reinaerts historie, Reinaert II.’ In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998.

Commentaar

1479
Deze tekst is een passage uit Reinaerts historie. Een aantal passages zijn opgenomen wanneer deze gekoppeld kunnen worden aan een verhaaltype. Reinaerts historie is ook in zijn geheel opgenomen (vanwege de lengte in vijf stukken: idnummers RH001A tot en met RH001E).
The Horse Kicks the Wolf in the Teeth

Naam Overig in Tekst

Honthorst    Honthorst   

Westfalen    Westfalen   

Naam Locatie in Tekst

Everdingen    Everdingen   

Provins    Provins   

Plaats van Handelen

Ieper (België)    Ieper (België)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21