Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TYDING02

Een sage (krant), dinsdag 02 maart 1649

Hoofdtekst

Van den Rhijn-stroom den 26 dito.
[…] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende een door den rock schieten soude, omme sulcx aen sijnen Landts-heer te toonen ende sigh daer mede t'excuseren ende dat den selven huysman, nae dat den selven ruyter beyde sijne pistolen hadde ghelost, hem vant paerd ghetrocken ende om-ghebracht heeft, sijn gheld weder ghenomen ende aen sijn Lands-heer heeft ghebracht, verhalende hem daer nevens sijn wedervaren.

Onderwerp

AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition    AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition   

ATU 1527A    ATU 1527A   

Beschrijving

Een boer wordt met zijn jaarlijkse pacht overvallen door een struikrover. Om te bewijzen dat hij overvallen is, vraagt de boer aan de rover om een kogel door zijn hoed en door zijn jas te schieten. De rover schiet zijn twee pistolen leeg. Daarna trekt de boer hem van zijn paard, slaat hem dood, neemt het geld weer, geeft het af bij zijn pachtheer en doet zijn relaas.

Bron

Ordinarisse middel-weeckse courante (krant 534) Kungl. Biblioteket Stockholm

Naam Overig in Tekst

Rijn    Rijn   

Wenen    Wenen   

Plaats van Handelen

Wenen    Wenen