Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINNINGHE05 - Hertogin Eleonora

Een sage (boek), 1943

Hoofdtekst

Hertog Reynald de tweede huwde voor de tweede maal Eleonora van Engeland, die hem twee kinderen schonk, twee zonen, Reynald en Eduard. Maar zij had vijanden aan het hof, die den hertog vertelden dat ze melaatsch was, waarop hij haar wegstuurde.
Eens zat hij met zijn raden op het slot te Nijmegen toen Eleonora daar voor hem verscheen, zijn beide kinderen aan de hand houdende, en slechts gekleed met een fijn zijden hemd en een mantel. Daar heeft zij mantel en hemd naar beneden geschort en zich tot de schaamte ontbloot en gesproken:
“Mijn Heer, hier ben ick, deemoedelijken vorderende, dat over ’t gebreck van mijn lichaem mij aangestreeden kennis genoomen werde, en oogen schijn, of ick eenigh quaed zeer ofte vuyligheyd op en onder de leeden hebbe, dan eer gaef en fris ben, gelijk een vrouw behoord te wesen. Die hier aen mijn zijd staen zijn onse kinderen, die van gestaltenis en zeeden hun vader niet en zijn te ontkennen. Zulke vruchten hadden wy buyten twijffel meer by een verweckt, indien de klappers tusschen beyde niet waren geloopen.
“Daer sal mogelijk een tijd koemen, dat Gelderland, ziende hare Vorsten met ons zaed wt gestorven, deze scheydinge sal betraenen.”
De vorst merkende nu de valsheyd van den laster, en zyne vorige licht-geloovigheyd boetende met een inwendigh berouw en diepe zuchten, bleef met zyne Raeden half-bedonderd zitten.

Eleonora’s voorspelling werd maar al te zeer bewaarheid. Beide zonen stierven na een vreeselijken broedertwist kinderloos.
Reynald stierf plotseling, zooals was voorzegd door zijn zusters, niet lang na zijn verzoening met Eleonora.
Onlanx daerna op den 11 ofte 12 der Wijnmaend is Reynald tot Arnhem, zoo hy binnen zijn Hof den Godsdienst pleeghde, heel schielyken ende met gesonder herten wt de wereld geruckt, vallende wt zijn stoel en den hals breekende: hoedaene geweldige dood hem te vooren zyne zusters, Clarissen juffrouwen binnen Kolen, over ’t mis-handelen van sijn vader, zoude zijn gedreyghd geweesd.

Beschrijving

Eleonora van Engeland, tweede vrouw van Hertog Reynald en moeder van zijn twee zonen, had vijanden aan het hof die de hertog wijs gemaakt hadden dat zijn vrouw melaats was, waardoor ze weggestuurd werd. Eleonora is met de kinderen naar het hof gegaan en heeft publiekelijk haar bovenlichaam ontbloot om het tegendeel te bewijzen. Ze voorspelt dat met alleen deze twee kinderen het geslacht zal uitsterven en die voorspelling komt uit.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Geldersch Sagenboek (Zutphen 1943), 177-178

Commentaar

Bron: Slichtenhorst, Geldersche Geschiedenissen, 129-130
Zie ook: De verstotene van kasteel Rosendael

Naam Overig in Tekst

Reynald    Reynald   

Eleonora van Engeland    Eleonora van Engeland   

Eduard    Eduard   

Eleonora    Eleonora   

Naam Locatie in Tekst

Arnhem    Arnhem   

Gelderland    Gelderland   

Nijmegen    Nijmegen   

Kolen    Kolen   

Plaats van Handelen

Nijmegen    Nijmegen