Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Jehannes koe syn kat oer de feart springe litte, hinne en werom. Jehannes hie in protte forstân fan klokken. 't Wie in
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.
 • kat
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1974
 • Wy hienen in moaije siferse kat. It wie yn 'e krappe tiid. Doe sei ús buorman in kear tsjin myn man: "Dy kat matte jo
 • forkeapje, dy is wol in tientsje wurdich." Myn man sei: "As dat sa is, dan forkeapje ik him." Dat, doe strûpte myn man de kat en
 • Man vilt kat, omdat buurman zegt dat het vel goed geld zal opbrengen. Dit blijkt niet zo te zijn, en man neemt het vel
 • mee terug naar huis. Buurman die van niets weet, vraagt of hij de kat verkocht heeft.
 • kat
 • Man vilt kat, omdat buurman zegt dat het vel goed geld zal opbrengen. Dit blijkt niet zo te zijn, en man neemt het vel mee terug naar huis. Buurman die van niets weet, vraagt of hij de kat verkocht…

sage uit 1974
 • Jehannes hie in wite kat. Dy liet er samar oer de feart springe.
 • Man kan witte kat over een vaart laten springen.
 • kat
 • Man kan witte kat over een vaart laten springen.

Trefwoorden: kat, springen, tovenaar, toveren, vaart, witte


sage uit 1970
 • moaije swarte kat. Jehannes krige dy kat beet by de beide foarste poaten en draeit him om, samar oer de kop. It griisde my
 • oan doe't ik it seach. Mar de kat joech der neat om en hy hie gjin poaten út it lid.
 • Man pakt zwarte kop bij de voorpoten en draait de kat over de kop zonder dat de poten uit de kom schieten.
 • kat
 • Man pakt zwarte kop bij de voorpoten en draait de kat over de kop zonder dat de poten uit de kom schieten.

sage uit 1974
 • Jehannes tsyske (= Jhs. Meerstra) wie in fremd man. Hy liet de kat oer de feart springe. "Der over!" sei er. Wie de kat
 • der oer, dan sei er: "Der weer over!" En dan sprong de kat werom. Dat liet er de kat in kear of fjouwer sa dwaen.
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.
 • kat
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.