Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • earm en treau har oan kant. Hy sei: "Kom hjir even." "Hwat is der nou wer?" frege se. "Der komt in slide oan," sei er, "mei
 • in kiste der op." Der roannen twa man achter, dy koed er beide. En sy gongen de kant nei de Leijen út. Der wie net ien
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak vantevoren lijkstoeten. Op een keer trok hij zijn vrouw aan de kant omdat
 • kant
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak vantevoren lijkstoeten. Op een keer trok hij zijn vrouw aan de kant omdat hij een kist op een slee voortgetrokken zag worden. Zijn vrouw zag niets. Een…

sage uit 1970
 • kant. Dan mastû ek hwat rûmte jaen, hwant it is in lykstaesje, dy't der dan oankomt, en dy kin oars oer dy hinne gean of dy
 • oan kant stjitte." "Dêr komme se oan", sei Hindrik. "Se ha de lodden op 'e hûd om 't gat to dollen." Hindrik nom de pet ôf
 • Een man, die met de helm geboren was, waarschuwde een andere man aan de kant van de weg te gaan en zijn pet af te nemen
 • kant
 • Een man, die met de helm geboren was, waarschuwde een andere man aan de kant van de weg te gaan en zijn pet af te nemen. Er kwam een lijkstoet voorbij, die hij niet kon zien.

sage uit 1969
 • tusken Wytfean en Eastemar wie der in pleachbeest út 'e wâl kom, dy smiet him oan kant.
 • kant
 • Een jongeman was eens op de terugweg, toen hij opzij werd gegooid door een plaagbeest. Een plaagbeest is een soort hond met een grote staart. Hij is zwart en loopt mank en gloeit helemaal.

sage uit 1969
 • kant
 • Een man zag eens niet dat er een lijkstoet aankwam en hij werd neergesmeten.

sage uit 1971
 • steigerjen en gongen oan 'e kant, krekt as woarden se dêrhinne drukt. Doe ried har in wite sjeas foarby mei in wyt hynder der
 • Op een nacht begonnen de paarden opeens te steigeren en gingen aan de kant. Toen zagen de twee mannen een witte sjees
 • kant
 • Op een nacht begonnen de paarden opeens te steigeren en gingen aan de kant. Toen zagen de twee mannen een witte sjees met een wit paard ervoor langskomen. In de sjees zat een man.