Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hwat sjoen hienen by nacht, dy bikearden har ta de tsjerke. Mar doe sei ds. van Leeuwen, dy't dear stie: "De duivel zal wel
 • wijzer wezen dan te kruipen in hond of kat." Dat ha de Heidstsjers him tige kwealik nom. Hy is om dy wurden foar de klassis
 • een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de duivel zich niet in de vorm van een kat of
 • duivel
 • kat
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

sage uit 1966
 • mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de
 • fjouwer Wringen ta. Hy ropt: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (De duvel mat biskiten wurde, dy krijt in kat
 • wisseldaalder van de duivel gehad. Met een kat op de arm roepen ze de duivel aan. Soms wordt de duivel voor het lapje gehouden met
 • de spreuk 'wie koopt er mijn haas voor een daalder'. De duivel blijkt later een kat in de zak te hebben gekocht. Zo
 • duivel
 • kat
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

sage uit 1968
 • 't tsjerkhôf hinne roan en doe hied er sein: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen? De kat wordt mij ontnomen en ik krijg
 • Alde Edzer Sint hie in wikseldaelder. Dy hie er krige fan 'e duvel op in nacht. Hy wie mei in swarte kat yn in sek om
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen
 • ?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.
 • duivel
 • kat
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.

sage uit 1962
 • Ien dy't in wikseldaelder ha woe, moest in swarte kat oantuge. Mei dy swarte kat moest er trije kear om 'e tsjerke
 • hinne rinne. Elke kear moest er troch de tsjerkedoar roppe: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trêdde kear woarde
 • Om aan een wisseldaalder te komen, moet je drie keer met een zwarte kat om een kerk heen lopen. Bij de kerkdeur moet je
 • elke keer roepen: "Wie koopt mijn kat voor een daalder?" De derde keer wordt de deur dan op een kier gedaan en voor de kat
 • duivel
 • kat
 • Om aan een wisseldaalder te komen, moet je drie keer met een zwarte kat om een kerk heen lopen. Bij de kerkdeur moet je elke keer roepen: "Wie koopt mijn kat voor een daalder?" De derde keer wordt de…

sage uit 1967
 • wie der ek by. Se wennen beide yn 'e Harkema. Doe wie der in fremde kat oankom en dat dier dat streake Tsjip hyltyd mar by
 • de fuotten lâns. Tsjip sei: "Gean wei, kat." Mar doe't er dat net oprêdde koe, hat er de bile nei de kat smiten. Doe wie
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van
 • de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien. Opeens waren zowel de kat als de bijl
 • duivel
 • kat
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien.…

sage uit 1966
 • . Dy wol dat drankje forniele." Underweis doe't er al in hiel ein wie en omtrint yn 'e Harkema kom der in kat op him ta
 • vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen. Inderdaad probeerde een kat hem aan te vliegen
 • duivel
 • kat
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen.…

sage uit 1966
 • duivel in haar huis verslagen. Toen werd ze weer beter. Op een avond, toen degene die ze verdacht bij haar langs was geweest
 • duivel
 • kat
 • Een vrouw was al lange tijd ziek. Ze vond een krans van een haan in haar kussen en wist toen dat ze betoverd was. Er is een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde,…

sage uit 1968
 • Alde Sije wenne by de Liuwepoel yn 'e Harkema. Dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy wie mei in swarte kat trije kearen
 • om 't tsjerkhôf hinne west en alle trije kearen hied er roppen: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" Doe hied er in
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend
 • 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit geldgebrek gekend: hij kon zoveel drank kopen dat
 • duivel
 • kat
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit…

sage uit 1968
 • tsjerkhôf. Doe wie der samar in fremde kat oankom en dy hie him hielendal toklaud. Dat hie de duvel west.
 • Een zondaar wordt in de buurt van het kerkhof opgeschrikt door een kat die hem openklauwd. Het is de duivel.
 • duivel
 • kat
 • Een zondaar wordt in de buurt van het kerkhof opgeschrikt door een kat die hem openklauwd. Het is de duivel.

sage uit 1966
 • 'e turfbak sitten. Op in joun kom der in dikke siperske kat yn. Heit kriget de kat en seit: "Dû der út!" Even letter, dêr
 • is de kat wer. Hy wurdt der opnij útbrocht. "Duvel," seit Brant-om, "dat is âlde Janke. Dy kin har yn alle dieren
 • Bij een klompenmaker wordt altijd flink kaartgespeeld. Bij herhaling komt er een kat naar binnen. Of ze de kat nu naar
 • buiten zetten, gooien of schieten, het helpt niets. Op een avond wordt een kaartspeler, die zegt voor de duivel niet bang te
 • duivel
 • kat
 • Bij een klompenmaker wordt altijd flink kaartgespeeld. Bij herhaling komt er een kat naar binnen. Of ze de kat nu naar buiten zetten, gooien of schieten, het helpt niets. Op een avond wordt een…

sage uit 1967
 • Woe men in wikseldaelder ha, dan moest men trije kear mei in swarte kat yn in sek om it tsjerkhôf hinne rinne. Alle
 • trije kearen moest men sizze: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trêdde kear woarde de kat jin ôfnaem en krige men
 • er mijn kat voor een daalder?'. Bij de derde keer neemt de duivel de kat af en geeft je een wisseldaalder. Hiermee
 • Als je een wisseldaalder wil hebben, moet je drie maal met een kat in een zak om het kerkhof lopen en roepen 'wie koopt
 • duivel
 • kat
 • Als je een wisseldaalder wil hebben, moet je drie maal met een kat in een zak om het kerkhof lopen en roepen 'wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Bij de derde keer neemt de duivel de kat af en…

sage uit 1969
 • Ien dy't in wikseldaelder ha wol, dy mat in swarte kat yn 'e sek dwaen. Dêr mat er trije kear mei om 't tsjerkhôf hinne
 • rinne tusken tolve en ien ûre yn 'e nacht en dan mat er oan ien tried wei achter elkoar roppe: "Ik haw in swarte kat yn 'e
 • Als je met een zwarte kat in een zak driemaal een rondgang om het kerkhof maakt rond middernacht en driemaal roept dat
 • je een zwarte kat in de zak hebt, krijgt een wisseldaalder. De derde keer moet je er niet omheen lopen, want dan ga je
 • duivel
 • kat
 • Als je met een zwarte kat in een zak driemaal een rondgang om het kerkhof maakt rond middernacht en driemaal roept dat je een zwarte kat in de zak hebt, krijgt een wisseldaalder. De derde keer moet je…

sage uit 1971
 • dammen wêze, leafst by fjouwer hikken. Dû giest dêr hinne en dan moatst de duvel ferneuke mei in kat. In swarte of swartbonte
 • kat en dy dochst yn in sek. Ast dêr biste, dan seist mar: Wie koopt er mijn haas voor een daalder! Even wachtsje—wer: Wie
 • Een schapenboer heeft altijd genoeg geld omdat hij van de duivel een wisseldaalder heeft gekocht. Hij mag de daalder
 • wel wisselen, maar nooit helemaal uitgeven. Hij is aan de daalder gekomen door met een zwarte kat in een zak naar het
 • duivel
 • kat
 • Een schapenboer heeft altijd genoeg geld omdat hij van de duivel een wisseldaalder heeft gekocht. Hij mag de daalder wel wisselen, maar nooit helemaal uitgeven. Hij is aan de daalder gekomen door met…

sage uit 1966
 • As men in wikseldaelder ha wol, dan mat men mei in kat yn 'e sek nei in krúswei ta of nei in tsjerkhôf. Dêr ûntmoetet
 • to grazen ha) Dy oare nimt de kat mei de sek oan en jo krije in wikseldaelder der foar yn 't plak. Dy meije jo noait
 • Als je een tovermuntstuk wil bemachtigen, moet je met een dode kat in een zak naar de kruisweg of het kerkhof gaan en
 • vragen aan de man die je daar ziet (dat is de duivel) of hij voor een daalder een haas wil kopen. Dan geef je hem de zak met
 • duivel
 • kat
 • Als je een tovermuntstuk wil bemachtigen, moet je met een dode kat in een zak naar de kruisweg of het kerkhof gaan en vragen aan de man die je daar ziet (dat is de duivel) of hij voor een daalder een…

sage uit 1970
 • Dy't him oan 'e duvel forkocht, hie noait wer forlet fan sinten. Dyselde moest in swarte kat fange en dêr mei nei 't
 • tsjerkhôf ta gean. Dan moest er trije kear mei dy kat om 't tsjerkhôf hinne rinne. En dan moest er roppe: "Wie koopt er mijn kat
 • Als je je aan de duivel verkoopt, heb je nooit meer gebrek aan geld. Je moet dan met een zwarte kat drie keer om het
 • kerkhof heen lopen. Daarbij moet je roepen: "Wie koopt mijn kat voor een daalder?" De derde keer is de duivel er dan. Die
 • duivel
 • kat
 • Als je je aan de duivel verkoopt, heb je nooit meer gebrek aan geld. Je moet dan met een zwarte kat drie keer om het kerkhof heen lopen. Daarbij moet je roepen: "Wie koopt mijn kat voor een daalder?"…