Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • dier
 • hekserij
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1962
 • Yn 'e Hamsterheide gebeurde it, dat in heit en in soan oan it braekjen wienen. Doe kom dêr in kat by har, dy wie wol
 • rôp de beide manlju yn 'e hûs om to kofjedrinken. Doe't se in setsje letter wer yn it braekhok kommen, wie de kat fuort
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een
 • dier
 • hekserij
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een stok. De volgende dag lag de buurvrouw doodziek op bed.

sage uit 1968
 • Schievink soenen togearre op in joun to murdefangen. Doe't sy oan Alle Wagenaar ta wienen seagen sy dêr in swarte kat. Dy kat
 • kom by har. Sy koenen dy kat net kwyt wurde. Doe tochten se: "Wy sille him deaslaen!" Mar dat koenen se net. De kat wie
 • Twee stropers zien plotseling een zwarte kat. Omdat het dier hen hinderlijk blijft achtervolgen, besluiten ze het dood
 • te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een vrouw die van hekserij verdacht wordt
 • dier
 • hekserij
 • Twee stropers zien plotseling een zwarte kat. Omdat het dier hen hinderlijk blijft achtervolgen, besluiten ze het dood te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een…

sage uit 1969
 • In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Dat die Alle Tet ek. Op in kear doe hie se dat ek wer dien. Doe joegen se dy
 • kat in klets. Dat koenen se de oare moarns oan har hân sjen. Tet hat forskate bern bitsjoend. Dan hienen se krânsen yn 'e
 • Een heks kan zich in een kat veranderen. Alle Tet was een heks. Op een avond gaven mensen een kat een klap. De volgende
 • dier
 • hekserij
 • Een heks kan zich in een kat veranderen. Alle Tet was een heks. Op een avond gaven mensen een kat een klap. De volgende dag kon men dat zien aan de hand van Alle Tet. Zij toverde wel eens kransen in…

sage uit 1970
 • Alde Tet fan 'e Bulten yn 'e Harkema wie in tsjoenster. Sy koe har yn in kat foroarje.
 • Oude Tet was een heks. Zij kon zich in een kat veranderen.
 • dier
 • hekserij
 • Oude Tet was een heks. Zij kon zich in een kat veranderen.

sage uit 1970
 • Alle Tet koe har yn in kat foroarje en dan raesde se hiel bot. Mei oare katten hâldde se in forgadering, der wienen
 • soms wol tsien katten by Tet. Dan bigongen se meiïnoar to sjongen. It gebeurde wolris dat se in kat sloegen, dan siet Tet
 • Alle Tet kon zich in een kat veranderen en dan ging ze vreselijk tekeer. Samen met andere katten hield ze dan een
 • vergadering. Dan zongen ze samen. Het gebeurde wel eens dat iemand die kat sloeg, en dan zat Tet de volgende dag onder de blauwe
 • dier
 • hekserij
 • Alle Tet kon zich in een kat veranderen en dan ging ze vreselijk tekeer. Samen met andere katten hield ze dan een vergadering. Dan zongen ze samen. Het gebeurde wel eens dat iemand die kat sloeg, en…