Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Dy't in wikseldaelder ha woe moest trije kear mei in kat yn 'e sek om 'e tsjerke hinne rinne en elke kear ta de
 • tsjerkedoar ynroppe: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trdde kear lange hy de sek mei de kat der yn oan ien dy't
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur
 • roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij de zak aan iemand die achter de deur staat en
 • kat
 • zak
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij…

sage uit 1966
 • . Dy woe by him opspringe, mar hy kearde him. Even letter kom der in swarte kat by him. Doe't er thús kom wie de tsjoenster
 • gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een hond en een zwarte kat tegen hem op
 • kat
 • zak
 • De man van een betoverde vrouw ging met haar urine naar een duivelbanner. Onderweg vraagt een heks hem waar hij heen gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een…

sage uit 1966
 • Wol men in wikseldaelder ha, dan mat men trije kearen mei in swarte kat yn in sek om it tsjerkhôf hinne rinne en trije
 • kear sizze: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" Dan krijt dyselde de wikseldaelder.
 • Als je een tovermuntstuk wil hebben, moet je drie keer met een kat in een zak rond het kerkhof rennen en drie keer
 • zeggen 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dan krijg je een tovermuntstuk.
 • kat
 • zak
 • Als je een tovermuntstuk wil hebben, moet je drie keer met een kat in een zak rond het kerkhof rennen en drie keer zeggen 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dan krijg je een tovermuntstuk.

sage uit 1966
 • mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de
 • fjouwer Wringen ta. Hy ropt: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (De duvel mat biskiten wurde, dy krijt in kat
 • de spreuk 'wie koopt er mijn haas voor een daalder'. De duivel blijkt later een kat in de zak te hebben gekocht. Zo
 • wisseldaalder van de duivel gehad. Met een kat op de arm roepen ze de duivel aan. Soms wordt de duivel voor het lapje gehouden met
 • kat
 • zak
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

sage uit 1968
 • Alde Edzer Sint hie in wikseldaelder. Dy hie er krige fan 'e duvel op in nacht. Hy wie mei in swarte kat yn in sek om
 • 't tsjerkhôf hinne roan en doe hied er sein: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen? De kat wordt mij ontnomen en ik krijg
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen
 • ?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.
 • kat
 • zak
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.

sage uit 1967
 • Woe men in wikseldaelder ha, dan moest men trije kear mei in swarte kat yn in sek om it tsjerkhôf hinne rinne. Alle
 • trije kearen moest men sizze: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trêdde kear woarde de kat jin ôfnaem en krige men
 • Als je een wisseldaalder wil hebben, moet je drie maal met een kat in een zak om het kerkhof lopen en roepen 'wie koopt
 • er mijn kat voor een daalder?'. Bij de derde keer neemt de duivel de kat af en geeft je een wisseldaalder. Hiermee
 • kat
 • zak
 • Als je een wisseldaalder wil hebben, moet je drie maal met een kat in een zak om het kerkhof lopen en roepen 'wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Bij de derde keer neemt de duivel de kat af en…

sage uit 1969
 • Ien dy't in wikseldaelder ha wol, dy mat in swarte kat yn 'e sek dwaen. Dêr mat er trije kear mei om 't tsjerkhôf hinne
 • rinne tusken tolve en ien ûre yn 'e nacht en dan mat er oan ien tried wei achter elkoar roppe: "Ik haw in swarte kat yn 'e
 • Als je met een zwarte kat in een zak driemaal een rondgang om het kerkhof maakt rond middernacht en driemaal roept dat
 • je een zwarte kat in de zak hebt, krijgt een wisseldaalder. De derde keer moet je er niet omheen lopen, want dan ga je
 • kat
 • zak
 • Als je met een zwarte kat in een zak driemaal een rondgang om het kerkhof maakt rond middernacht en driemaal roept dat je een zwarte kat in de zak hebt, krijgt een wisseldaalder. De derde keer moet je…

sage uit 1971
 • dammen wêze, leafst by fjouwer hikken. Dû giest dêr hinne en dan moatst de duvel ferneuke mei in kat. In swarte of swartbonte
 • kat en dy dochst yn in sek. Ast dêr biste, dan seist mar: Wie koopt er mijn haas voor een daalder! Even wachtsje—wer: Wie
 • wel wisselen, maar nooit helemaal uitgeven. Hij is aan de daalder gekomen door met een zwarte kat in een zak naar het
 • kat
 • zak
 • Een schapenboer heeft altijd genoeg geld omdat hij van de duivel een wisseldaalder heeft gekocht. Hij mag de daalder wel wisselen, maar nooit helemaal uitgeven. Hij is aan de daalder gekomen door met…

sage uit 1966
 • met druppels gekregen dat ze goed heeft opgeborgen in haar zak met brood en beschermd heeft tegen een man. Oma heeft geen
 • kat
 • zak
 • Mijn oma heeft een keer drie afgrijselijke katten met een tang geslagen. Opeens is de lamp uitgegaan en hebben de katten haar heel veel pijn gedaan. Moeder is toen naar een duivelbanner gegaan voor…