Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. Dy feint mocht gjin griene earten. As se by de panne sieten die hy de leppel
 • kear by de boer om in soad iten. 't Wie yn 'e winter. De boer sei tsjin him: "Kom mar mei." Doe gongen se nei de souder ta
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan
 • . Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die neemt hem mee naar de baal erwten op
 • boer
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan. Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe seach er dêr yn in diske kokosnuten lizzen. Hy wist net hwat dingen dat wienen
 • . Hy frege de koopman. "Dat binne oaljefantsaeijen", sei er. "Hwat kin men dêr mei?" frege de boer. "Dy kinne jo útbriede
 • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten
 • boer
 • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten uitbroeden en vraagt zijn meid of er al verandering in komt. De meid zegt dat ze al een…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe wie dêr in koopman, dy bea him in kou to keap oan. Dy kou like de boer wol
 • goed", sei de koopman. In pear wiken letter wie de boer wèr op 'e merk. Doe sei de koopman tsjin 'e boer: "Ik wol myn
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een
 • paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te goed zou houden en dus niet zou hoeven
 • boer
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te…

mop uit 1973
 • Der wie in boer op 'e merk, dy hâldde in peal beet. Hy skuorde oan dy peal en hy tilde oan dy peal en hy sei: "Hy sil
 • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut
 • boer
 • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut." Op een gegeven moment liet hij een wind en zei: "Nou is hy der ut."

mop uit 1973
 • Yn 'e herberch to Oentsjerk wie in forkeaping. Dêr kaem ek in boer op los, in sekere Elzinga. Dy boer kocht earst ûnder
 • publyk: "Hwa hat my niis in goune jown?" De boer tocht: dy goune mat my net ûntkomme. De kastlein wit it net iens mear dat dy
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat
 • vroeg wie hem een gulden gegeven had. De boer zei dat hij het was en de kastelein bedankte hem ervoor.
 • boer
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat hij zijn geld terug kon krijgen moest hij echter gauw naar boven, waar de…

mop uit 1973
 • Om-Auke en syn maet wienen togearre by deselde boer oan 't meanen, achter Readtsjerk. De iene dei brochten de bern fan
 • boer
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien op het land. Hun kinderen kwamen ze om en om warm eten brengen. Op een keer brachten de kinderen van de maat bruine bonen. Die maat wilde ze voor zichzelf en…

mop uit 1973
 • Om-Auke en syn maet wienen togearre by de boer to meanen. Mar dat wie in deune boer, sy krigen dêr gjin spek. Doe
 • achter de bargen oan." Dat die dy maet. Doe sei de boer tsjin Om-Auke: "Hwat bitsjut dat? Mei de seine achter de bargen oan
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de
 • varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke dat zijn maat zo graag spek wilde, dat hij
 • boer
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie syn frou forlern. Der wie èk in boer, dy syn fyts wie stellen woarn. Dy boeren hienen deselde
 • namme. De doomny dy't dêr noch mar krekt wenne soe nei deselde boer ta dy syn frou stoarn wie, mar hy kaem by de forkearde
 • door elkaar en ging naar de verkeerde boer toe om hem te condoleren met het verlies van zijn vrouw. De boer vond het vreemd
 • boer
 • Twee boeren hadden dezelfde naam. Een ervan had zijn vrouw verloren, de ander zijn fiets. De nieuwe dominee haalde ze door elkaar en ging naar de verkeerde boer toe om hem te condoleren met het…

mop uit 1973
 • Der wienen twa poepen by in boer yn 'e ûngetiid. 't Wie sutrich, reinich waer. Doe sei de iene poep tsjin 'e oare: "As
 • de boer ús nou aensens wer der op útstjûrt to stiensykjen, dan liz ik binnen 'e ûre yn 'e boer syn bêd mei syn himd oan
 • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd
 • van de boer in het bed van de boer zou liggen. Tijdens het zoeken van stenen had de man een grote reeks van ongelukken en
 • boer
 • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd van de boer in het bed van de boer zou liggen. Tijdens het zoeken van stenen had…

sprookje uit 1973
 • Der wie in boer, dy woe graech in nije pleats ha. Hy forkocht syn siele oan Hantsje Pik, dan soe dy him in pleats bouwe
 • dyselde nachts noch en hy soe klear wêze foardat de hoannen kraeiden. Doe't de boer syn hân set hie mei bloed wied er net
 • Een boer had zijn ziel verkocht in ruil voor een nieuw huis. Hantsje Pik zou een nieuwe boerderij voor hem bouwen, die
 • vrouw van de boer verzon toen een list. Ze begonnen zelf te kraaien en de haan deed ze na. Hantsje was toen klaar, op het
 • boer
 • Een boer had zijn ziel verkocht in ruil voor een nieuw huis. Hantsje Pik zou een nieuwe boerderij voor hem bouwen, die af zou zijn voordat de haan kraaide. Op een gegeven moment was Hantsje bijna…

mop uit 1973
 • De boer en syn feint wienen yn 't fjild. De boer moest in pear foarken brûke. Hy hie thús twa lizzen. "Helje se beide
 • boerinne: "Ik moest jimme beide even brûke." "Hwatte?" sei de boerinne. "Ja," sei de feint, "de boer hat it sein. Allebeide
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei
 • tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde het niet, en door te vragen "Een of
 • boer
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde…

sage uit 1973
 • Tusken Feanwâlden en Mounein wie 't froeger allegear wetter. Dêr wenne in boer, dy line op in joun oer de ûnderdoar
 • Een boer woonde in een gebied waar veel water was. Hij hoorde daar op een keer het gerammel van deksels van melkbussen
 • boer
 • Een boer woonde in een gebied waar veel water was. Hij hoorde daar op een keer het gerammel van deksels van melkbussen. Later kwamen er op die plek boerenbedrijven te staan.

mop uit 1973
 • Der wie in boerefaem dy hâldde tige fan lekker iten en drinken. As de boer en de boerinne fuort wienen bigoun dy faem
 • to sieden en to brieden en dat iet se dan lekker op. Mar dêr wie in papegaei yn 'e hûs en as de boer en de frou de jouns
 • Een boerenmeid ging steeds voor zichzelf koken en eten wanneer de boer en boerin van huis waren. De papegaai verklikte
 • boer
 • Een boerenmeid ging steeds voor zichzelf koken en eten wanneer de boer en boerin van huis waren. De papegaai verklikte het steeds. Toen deed de meid een koperen ketel over kooi heen. De papegaai kon…

mop uit 1973
 • Der wenne yn Readtsjerk in boer. Dy boer hie in faem, dy hie forkearing mei in feintsje. Op in snein-to-joun doe kaem
 • boer
 • Een boerendochter had verkering met een jongen. Hij kwam op een avond toen dominee Rispens er was. De jongen kwam de kamer in en ging naast het meisje zitten. De dominee vroeg hem wat hij daar moest,…