Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

30 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • De fokse en de roek Sa wie der in boer, dy rekke in hiele protte hinnen kwyt, en dat die in fokse. De boer skafte in
 • Bij een boer worden veel kippen geroofd door de vos. De boer schaft een paar honden aan maar dat helpt niet. Hij graaft
 • boer
 • Bij een boer worden veel kippen geroofd door de vos. De boer schaft een paar honden aan maar dat helpt niet. Hij graaft uiteindelijk een grote valkuil en wanneer de vos uit het kippenhok komt valt…

sage uit 1966
 • Twa arbeiders hjirwei wienen op 'e Grinzer klaei oan 't sichtsjen. De boer, dêr't se by yn tsjinst wienen, sukkele. Hy
 • Jehannes om ried freegje. Doe ried de broer fan 'e boer mei it rydtúch nei Hinse ta. Hinse joech him in greatflesfol drank mei
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner
 • boer
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sprookje uit 1966
 • De fokse en de roek Der wie in boer, dy hie in protte lêst fan in fokse, hwant dy friet syn hinnen allegear op. Dêrom
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer
 • boer
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer uitkomen. In een boom zit een raaf en de vos dreigt de jongen van de raaf op te…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • boer
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1966
 • boer
 • Een gezelschap fietst op twee fietsen langs de weg. Twee mensen zien een enorme hond met ogen zo groot als schoteltjes, maar de andere twee zien niets.

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie trije dochters. Op in joune kaem dêr in feint to meiden. De iene dochter wie 20 jier, de oare
 • 30, en de âldste 40 jier. De boer sei tsjin 'e feint: "Nimst dy fan twintich jier, dan krigst 20.000 goune mei. Nimst dy
 • Een boer heeft drie dochters die hij wil uithuwelijken. Hij belooft een knecht 20.000 gulden als hij met de 20-jarige
 • vraagt de knecht of de boer geen 80-jarige dochter heeft.
 • boer
 • Een boer heeft drie dochters die hij wil uithuwelijken. Hij belooft een knecht 20.000 gulden als hij met de 20-jarige dochter trouwt, 30.000 als hij met de 30-jarige dochter trouwt en 40.000 als hij…

sage uit 1971
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van
 • boer
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

mop uit 1971
 • Dat docht dyn bliuwen Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De
 • wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en
 • boer
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • - : O boer, hwat hat dy koe in moai jaer. Doe tocht er: Dy moat 'k ha. Hy hierde dy feint. De feint bistege him mar. De oare
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • boer
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • boer
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

mop uit 1945
 • winsk oan him ôfstean. De boer ûnthiet it him. Mei de twade skyldwacht, dy't in eintsje fierder stie, wie 't fan itselde
 • lekken in pakje. De boer sei: "Goed, jo sille jou part fan 'e winsk ha." Einlings en to'n lêsten forskynde ús boer foar de
 • boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat hij voor de wens wil hebben. De boer vraagt
 • de boerderij en die van de landeigenaar in eigen bezit. De landeigenaar vindt deze prijs te hoog. Daarop gaat de boer
 • boer
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

sage uit 1951
 • It fé op âldjiersnacht fan 12-1 ûre prate. Dan kondigje de dieren it nije jier oan. Op in kear tocht in boer: ik wol us
 • sei tsjin 't oare: "Hwat sil dyn earste wurk wêze yn 't nije jier?" De oare sei: "De boer nei 't tsjerkhôf tabringe." De
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • boer
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • boer
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1951
 • Yn 'e Pein woenen us guon ynbrekke by in boer. Mar de boer fornimt hwat der to rêdden is en de mannen stoune fuort. Ien
 • fan har soe oer in hekke. Mar de boer wie in flugge, linke keardel dat hy kryt him topakken en slacht him dea. It hiet
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover
 • komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later wordt beweerd dat de dief door een koe op
 • boer
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • : "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer lustig aan de arbeid." "Dat lêste docht dyn bliuwen," sei de boer by himsels, "oars
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • lustig aan de arbeid." Dan zegt de boer bij zichzelf: dat laatste is maar goed ook, want anders zou ze ontslag krijgen.
 • boer
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

sprookje uit 1971
 • Sa wie der in boer dy mocht trije winsken dwaen. En doe mocht er winskje hwat er woe. Doe sei er: Ik woe dat ik in
 • Een boer mag drie wensen doen. Hij wenst een worst. Zijn jaloerse broer wenst dat de worst aan zijn neus hangt. De
 • boer
 • Een boer mag drie wensen doen. Hij wenst een worst. Zijn jaloerse broer wenst dat de worst aan zijn neus hangt. De derde wens moet gebruikt worden om de worst weer los te krijgen. Nu hebben ze nog…

mop uit 1971
 • In boer moast to Burgum foar de kantonrjochter komme (fanwegen mishanneling). Hy woen him tige op oer 'e bijegining. Op
 • jow? Fiif goune! sei de rjochter. Doe 't it founis sprutsen wie, roun de boer op 'e kantonrjoch-ter ta, joech him in
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en
 • boer
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en betaalt meteen vijf gulden extra.

mop uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint, achter Ljouwert. De lytsfeint wie net bang. Doe sei de
 • boer
 • Een knecht wil een ander doen geloven dat hij een spook is, maar de andere knecht heeft hem door en slaat hem dood.

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke in ryk man waerd Der wie ris in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie net ien fan 'e
 • him en seagen mei forachting op him del. "Unnoazele Ielke," seinen se tsjin him. De boer hie in skuorre fol sied. Dat lei
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de
 • boer
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de dief, een dwerg, ernstig mishandeld. Dan mag de jongste zoon, die voor niet goed…

sprookje uit 1961
 • In boer hie trije soannen. De jongste fan harren wie healwize Ielke. Dy boer rekke alle nachten strie kwyt. Dêrom soe
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de
 • boer
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de dief, een dwerg, ernstig mishandeld. Dan mag de jongste zoon, die voor niet goed…

sprookje uit 1971
 • It fleanend skip Sa wie der in boer, dy hie trije soannen. De jongste dat wie Ielke de healewize. De Russyske tsaar
 • boer: 'Dêr wol ik hinne!' Hy krige it lekkerste iten mei dat der op 'e pleats wie en stiek ôf. Mar doe sei de twadde: 'Ik
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • boer
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sprookje uit 1971
 • Under de jarrebak Efter Grins yn Ten Boer wenne in man. Dy ferkofte twa bisten en foar achttjinhûndert gûne sie. De
 • ." De oare sei: "Oh, wy begrave him hjir." De boer wie deabenaud, en de twa manlju mar wachtsje en wachtsje. Se hienen dêr
 • Boer die na verkoop van vee met veel geld op weg is naar huis, besluit als hij twee mannen ziet zich onder een
 • omgekeerde gierbak te verstoppen. De mannen die van plan zijn hem te doden zijn zijn arbeiders, want de boer herkent ze aan hun
 • Ten Boer
 • boer
 • Boer die na verkoop van vee met veel geld op weg is naar huis, besluit als hij twee mannen ziet zich onder een omgekeerde gierbak te verstoppen. De mannen die van plan zijn hem te doden zijn zijn…