Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Der wienen twa hantsjemieren, dy kamen by in boer. Hja woenen graech wurk ha om hwat to fortsjinjen, mar dy boer wie o
 • beide poepen bigounen to meanen. In skoft letter kamen se by de boer. Binne jimme klear? frege dy. Ja, seinen se, wy hawwe
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen maaien ze alleen de buitenste randen van het land en trekken met de zeis een baan…

mop uit 1977
 • Ik wenne by de boer as feint. De boer wie net sa jong mear. Op in kear sei de boer tsjin my: Ik wol wol ris in kear nei
 • wy nei de fémerk ta en efkes letter stienen wy op 'e joademerk op it Saeilân. Doe sei de boer: "Nou is 't net sa bêst
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne
 • ' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht vertelt hem ondere andere dat hij door
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht…

mop uit 1977
 • Ik siet sûnder wurk. Dêrom gong ik op in middei nei in boer ta om to freegjen of dy ek wurk foar my hie. Mar de boer
 • wie net thús, hy wie nei de bioskoop ta, sei de frou. De oare middeis gong ik der wer hinne, mar de boer wie ek dizze kear
 • Een boer gaat elke middag naar de bioscoop om dezelfde film te zien. Als zijn knecht hem daarop aanspreekt, vertelt de
 • boer over twee mooie vrouwen in de film die zich uitkleden om in de vijver te zwemmen. Juist als de vrouwen bij het laatste
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer gaat elke middag naar de bioscoop om dezelfde film te zien. Als zijn knecht hem daarop aanspreekt, vertelt de boer over twee mooie vrouwen in de film die zich uitkleden om in de vijver te…

mop uit 1977
 • By de boer haw ik my bistege. Mar doe moest ik ûnder tsjinst. De boer frege my, doe't ik mei forlof wie: Hwat dogge
 • sinaesappel mei en doe sei de boer: Smyt him mar ris op dat âld húske (= W.C.), dêr is noait net folle oan bidoarn. Goed, dat die
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem
 • ergens tegenaan gooit, vliegt alles uit elkaar. De boer wil wel eens zo'n granaat zien. De knecht neemt zo'n 'sinaasappel
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem onder andere over het gooien met granaten. Volgens de knecht is een granaat net…

mop uit 1977
 • Der wie in feint, dy wenne by in boer. Dy boer dy hie twa dochters. De feint hie wol sin oan dy twa dochters, mar hy
 • de boer op 'e wein nei de feart ta om dêr to heakkeljen. Mar de feint smyt gau hiel tomûk de learzens fan 'e boer fan 'e
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te
 • halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen van de boer van de wagen. Als de boer de
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen…

mop uit 1977
 • It wie yn 'e tiid dat de Spanjoalen yn ús lân tahâldden. Der wenne earne in boer, dy wie allinne thús mei de feint. De
 • Spanjoalen wienen oan it doarp ta, se rieden op hynders. De boer wie deabinaud, hwant dy mannen roofden alles hwat se mar krije
 • In de Spaanse tijd was een boer erg bang om beroofd te worden door Spanjaarden te paard. Als er een Spaanse ruiter
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • In de Spaanse tijd was een boer erg bang om beroofd te worden door Spanjaarden te paard. Als er een Spaanse ruiter nadert, rekent een buiksprekende knecht op een slimme wijze met de overvaller af: hij…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie trije dochters. Dy hienen alle trije gedoente mei ien en deselde feint, dy hiet fan Gerrit. Op
 • in kear wie hy dêr wer. De boer tocht, dit kin sa noait goed komme. Ien fan 'e trije dochters kin him mar ha. Dat hy rôp
 • Omdat alledrie de dochters van de boer het met dezelfde jongen houden, geeft de boer zijn dochters een raadsel op. De
 • dochter die het raadsel kan oplossen, 'krijgt' de jongen. Als de boer vraagt 'wat groeit het hardst?', weet de jongste
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Omdat alledrie de dochters van de boer het met dezelfde jongen houden, geeft de boer zijn dochters een raadsel op. De dochter die het raadsel kan oplossen, 'krijgt' de jongen. Als de boer vraagt 'wat …

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy wenne op in lyts spultsje, dy sei ris tsjin syn wyfke: Wy moasten eins in feintsje ha, dan koenen
 • ?" De boer prakkesearre efkes, doe sei er: "As wy in feint hiere dy't net al to gochem is dan kin dy wol by ús Grytsje
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht aan te nemen die te dom is om zich aan
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

mop uit 1977
 • Earne oan 'e greate wei wenne in boer. Dêr kamen ris op in joun twa manlju mei in bear, dy fregen him of se yn 't hea
 • sliepe mochten. Mei de bear reizgen se by de skoallen lâns. Dat wie dy boer goed en hy wiisde harren it hea oan. In skoftsje
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar de volgende ochtend vraagt hoe zij het gehad heeft, antwoordt ze: 'Wel goed, ook…

mop uit 1977
 • Dûmny wie op hûsbisite by in boer, dy wenne hwat ôfgelegen. Dy boer wenne dêr mei syn âlde mem. 't Wie kertier oer
 • alven yn 'e moarn. De doomny woe wer nei hûs ta, mar doe bigoun it krekt to reinen. Dat boaze sa bot oan, dat de boer sei
 • Een dominee blijft bij een eenvoudige boer eten omdat het zulk noodweer is. Als de dominee een heel grote klont in zijn
 • griesmeelpap aantreft, zegt de moeder van de boer dat hij de klont maar moet uitspugen. Het is immers zo'n groot ding: zij heeft
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een dominee blijft bij een eenvoudige boer eten omdat het zulk noodweer is. Als de dominee een heel grote klont in zijn griesmeelpap aantreft, zegt de moeder van de boer dat hij de klont maar moet…

mop uit 1977
 • Myn skoanheit wie to Aldeboarn mei oaren oan 't kabellizzen. 't Wie iterstiid. De boer dy't dêr wenne siet mei syn
 • maten elk ien fan to jaen. De boer hie 't sjoen út 'e hûs wei. Hy slûpte op sokken nei Albert-om ta en krige him by 't
 • Een boer gaat na gedane arbeid in zijn huis eten zonder zijn knechten te eten te geven. Als één van de knechten een
 • paar wortels uit het land trekt, wordt hij hierop aangesproken door de boer. Als de knecht vraagt wat de boer dan met de
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer gaat na gedane arbeid in zijn huis eten zonder zijn knechten te eten te geven. Als één van de knechten een paar wortels uit het land trekt, wordt hij hierop aangesproken door de boer. Als…

sage uit 1977
 • Een tovenaar bestraft een veekoopman die een onnozele boer te weinig heeft uitbetaald door papiergeld in krantenpapier
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een tovenaar bestraft een veekoopman die een onnozele boer te weinig heeft uitbetaald door papiergeld in krantenpapier te veranderen.

mop uit 1977
 • Der wie ris in boer en dêr wie ris in skuonmaker. It wie in rike boer mar o sa gjirrich. De skuonmakker hie 't mar earm
 • . Op in kear bleau dy boer foar de etalage fan 'e skuonmakker stean. Hy seach nei in pear skuon dêr't er tige sin oan hie
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil
 • de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op bed wil liggen met de handen op het lijf
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in feint en in faem en noch in lytsfeint. Dy feint en dy faem dy gongen faek togearre nei 't
 • hea ta as de boer to praten wie. Dat krige dy boer yn 'e gaten en hy woe wolris wite hwat dêr dan yn 't hea gebeurde
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De
 • boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het vooruitzicht. Als de knecht en de meid
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het…