Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1971
 • boer
 • Er waren eens twee boeren, Grote Klaas en Kleine Klaas. Kleine Klaas had maar een paard, en Grote Klaas wel zeven. Toch ergerde het Grote Klaas altijd hoe Kleine Klaas tijdens het werk zijn paard…

sage uit 1971
 • Der wie in boer dy hie twa soannen: Lolke en Hâns. Lolke hie in hiele protte leard en wist oeral fan. Hâns net. "Ik
 • sjoch 't mei Lolke slim tomjitte," sei de boer, "mar Hâns ret it wol mei syn dommens."
 • Een boer had twee zoons: Lolke en Hans. Lolke had veel geleerd en wist veel. Hans niet. "Ik zie het met Lolke niet
 • positief in, " zei de boer: "maar Hans redt het wel met zijn domheid."
 • boer
 • Een boer had twee zoons: Lolke en Hans. Lolke had veel geleerd en wist veel. Hans niet. "Ik zie het met Lolke niet positief in, " zei de boer: "maar Hans redt het wel met zijn domheid."

sage uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in
 • rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door
 • een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan wel door zijn hoed en jas te schieten
 • boer
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan…

mop uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie in arbeider. Dy arbeider woe dêr wei, mar de boer woe him graech hâlde. Op 't lêst sei de
 • de boer: "Dat is my noedlik genôch, jong. Hwant dû kinst op sa'n dei nuver hwat útheve. Dû kinst by wize fan sprekken myn
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed
 • . Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd met een andere man. Op een vrijdag wilde
 • boer
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

sage uit 1971
 • In jonge moest in pakje foar de boer nei ien ta bringe yn 'e buorren. Doe sei de boer tsjin dy jonge: "Dû jowst it
 • pakje mar oer en dû seist: - de groetnis fan 'e boer en hjir is 't pakje -" Doe't de jonge dêr kom, en de doar gong iepen
 • Een jongen moest voor een boer eens een pakje ergens brengen. Hij moest daarbij zeggen: "De groeten van de boer en hier
 • is het pakje." Maar toen de jongen het pakje afgaf, zei hij: "De groeten van het pakje en hier is de boer."
 • boer
 • Een jongen moest voor een boer eens een pakje ergens brengen. Hij moest daarbij zeggen: "De groeten van de boer en hier is het pakje." Maar toen de jongen het pakje afgaf, zei hij: "De groeten van het…

sage uit 1971
 • bleau it fé soun. Doe woarden se ôfgunstich op dy boer. En doe gongen se hinne en smieten in stik bismet fleis troch de
 • koegleskes. Nòch krigen dy kei it net. Doe hat dy boer in stien yn 'e gevel oanbringe litten mei de wurden: Als God met ons is
 • In een dorp kreeg al het vee de longziekte, behalve de koeien van een bepaalde boer. Zelfs toen afgunstigen een stuk
 • besmet vlees bij de koeien gooiden, werden ze niet ziek. De boer liet toen een steen in de gevel metselen met de woorden
 • boer
 • In een dorp kreeg al het vee de longziekte, behalve de koeien van een bepaalde boer. Zelfs toen afgunstigen een stuk besmet vlees bij de koeien gooiden, werden ze niet ziek. De boer liet toen een…

mop uit 1971
 • Der wie ris in boer, dy wie oan 't meanen. 't Wie in gleonhite dei. De boer switte dat it hwat die. Doe kom der in
 • studint oan, dy tocht: ik sil dy boer ris efkes to grazen nimme. Hy makke in praetsje mei de boer oer 't waerme waer en doe
 • Op een gloeiendhete dag was een boer aan het maaien. Een student vroeg hem voor de grap of het nu de maan of de zon was
 • die scheen. De boer zei dat hij het hem niet kon vertellen, omdat hij er met duister was gekomen.
 • boer
 • Op een gloeiendhete dag was een boer aan het maaien. Een student vroeg hem voor de grap of het nu de maan of de zon was die scheen. De boer zei dat hij het hem niet kon vertellen, omdat hij er met…

sage uit 1970
 • Hinse Beest Hinse holp de boeren wol ris te feeferweidzjen. Sa wie er ek ris mei Sibe Rypkes, in boer fan it Heechsân
 • Hinse rûn efter dy hoklingen. Dêr kaam in boer oan mei twa hynders foar de tilbry. En dat wie dek-op! Hy soe dwers troch dy
 • boer
 • Hinse helpt de boeren soms om het vee naar een andere wei te brengen. Onderweg komen ze een rijtuig tegen dat dreigt de koeien aan te rijden. Hinse zegt echter dat de paarden maar even stil moeten…

sage uit 1974
 • keunsten safolle oerwûn hawwe, dat er begjinne koe te buorkjen. Doe hat er neffens guon boer west op 'e pleats fan âlde Jan
 • boer in kear de deaskrik op it liif jage. Der wie in earrebarrenêst op 'e pleats en doe tovere Imke de boer syn beide bern
 • heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke heeft een poosje gewerkt bij een boer. Hij
 • heeft de boer een keer heel erg laten schrikken. Imke heeft de twee kinderen van de boer in een ooievaarsnest getoverd. De
 • boer
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1977
 • boer
 • Imke betovert mensen. Hij laat ze dansen of ze nu willen of niet. De vader van de verteller heeft het zelf gezien.

sprookje uit 1977
 • mar in stapmennich te dwaan om ûnder te kommen. Yn dy delling wennen minsken, gewoane boerkes. Op in kear dat dêr in boer
 • oan 't ploeien wie mei twa oksen foar de ploege, kaam it reuzefanke wer del, en doe't se dy boer dêr efter de ploege seach
 • boer aan het ploegen, als de dochter van de reus hem ziet. Ze denkt: leuk speelgoed. Ze pakt de boer, zijn ploeg en de
 • ossen op en neemt alles mee naar haar vader. Maar haar vader zegt dat ze de boer met rust moet laten en hem weer terug moet
 • boer
 • Hoog in de bergen woont een reus met zijn dochter. Beneden aan de voet van de berg wonen mensen. Op een keer is een boer aan het ploegen, als de dochter van de reus hem ziet. Ze denkt: leuk speelgoed.…

sage uit 1977
 • Een boer heeft een aantal koeien. Twee van die koeien zijn betoverd. Iedere nacht lopen ze het weiland uit. Aan de
 • afdrukken kan de boer zien dat ze het land uitgaan, maar iedere morgen staan de koeien weer in het weiland. De boer blijft een
 • boer
 • Een boer heeft een aantal koeien. Twee van die koeien zijn betoverd. Iedere nacht lopen ze het weiland uit. Aan de afdrukken kan de boer zien dat ze het land uitgaan, maar iedere morgen staan de…

sage uit 1977
 • Dongstruiers In Gariper boer hie lân yn 'e Stûkfjilden tusken Garyp en Warten. Dêr stjoerde er op in kear in feint en
 • krije'. 'Dat is goed, boer', sei de arbeider en se gongen hinne. Doe't se by it lân kommen wienen, bleauwen se dêrfoar by de
 • Een arbeider en een jonge man moeten bij een boer mest over het land verspreiden. Hoewel ze die avond klaar moeten zijn
 • boer
 • Een arbeider en een jonge man moeten bij een boer mest over het land verspreiden. Hoewel ze die avond klaar moeten zijn, blijven de arbeider en de jonge man praten en roken. De jonge man is ongerust…