Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • boer
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

mop uit 1977
 • De sâltpot In feint hie him op maaie by in nije boer besteld. Hy wie dêr noch mar krekt, doe hienen se in dea keal. De
 • boer sei tsjin 'e feint: 'Jonge, helje my de sâltpot even op! Wy sille dat keal slachtsje'. Se ieten keallefleis. Earst
 • In mei komt een knecht bij een nieuwe boer werken. Al snel gaat er een kalf dood en hij moet de boer helpen met de
 • herhaalt zich maar dan met varkensvlees. In de herfst overlijdt de moeder van de boer. De knecht denkt: 'dit wil ik geen derde
 • boer
 • In mei komt een knecht bij een nieuwe boer werken. Al snel gaat er een kalf dood en hij moet de boer helpen met de zoutpot om het kalf te slachten. Ze eten vervolgens weken kalfsvlees. In de zomer…

mop uit 1978
 • Geseur om 'e kop Der wenne ris in arbeider by in greidboer. As er moarns melkerstiid kaam, wie it: 'Moarn boer'. 'Moarn
 • ', sei de boer werom en den wie it goed. Mar op in moarntiid wie de arbeider oan 'e lette kant. Hy hie krekt in nije brommer
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en
 • de boer groette terug en dan was de dag goed. Op een dag was de arbeider aan de late kant en ging op zijn nieuwe brommer
 • boer
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en de boer groette terug en dan was de dag goed. Op een dag was de arbeider aan de…

mop uit 1978
 • Een boer krijgt een neef uit Amerika op bezoek. Hij heeft niet zoveel land en omdat Amerikanen de voorkeur geven aan
 • rijden, hij 's avonds pas weer thuis is. De boer zegt dat hij ook zo'n (beroerde) auto heeft gehad, maar hem heeft weggedaan.
 • boer
 • Een boer krijgt een neef uit Amerika op bezoek. Hij heeft niet zoveel land en omdat Amerikanen de voorkeur geven aan veel bezit neemt hij bij het aanwijzen van zijn land vijftien hectare van de…

sage uit 1971
 • De boer en de arbeider wienen togearre oan 't skytaei-sykjen. It wie hwat in liddige tiid yn 'e winter en doe bouden se
 • Een boer en een arbeider maakten van mest eens een kerkje. Juist kwam er een dominee langs, die zei dat het een mooi
 • boer
 • Een boer en een arbeider maakten van mest eens een kerkje. Juist kwam er een dominee langs, die zei dat het een mooi kerkje was, maar dat er helemaal geen dominee in was. De arbeider zei dat ze zo'n…

sage uit 1971
 • Der wienen in faem en in feint dy tsjinnen by in boer. De boer en de frou gongen ris op in kear to praten. Hja hienen
 • al iten ré set foar de feint en de faem, mar de feint mocht sa dealese graech pankoeken. Doe't de boer en de frou fuort
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de
 • boer
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de papegaai onder een ketel. Toen het echtpaar weer thuiskwam, vertelde de papegaai…

sage uit 1971
 • Der wie in boer dy soe nei Ingelân ta, mei de nachtboat. Doe wie der in Ingelsman oan board, dy sei: "A fine light
 • night." Doe sei dy boer: "Nou, dan weet ik het ook nait." "Hwat do you say, sir?" frege de Ingelsman. De boer woarde lulk
 • Een boer ging met de nachtboot naar Engeland. Een Engelsman aan boord zei tegen hem: "A fine light night." De boer
 • antwoordde: "Nou, dan weet ik het ook 'nait'." Daarop vroeg de Engelsman: "What do you say, sir?" De boer werd boos en zei: "Wat
 • boer
 • Een boer ging met de nachtboot naar Engeland. Een Engelsman aan boord zei tegen hem: "A fine light night." De boer antwoordde: "Nou, dan weet ik het ook 'nait'." Daarop vroeg de Engelsman: "What do…

sage uit 1971
 • Yn Burgum wenne in boer, dy struide in protte stront oer syn stikje bou hinne. Doe gong dêr in gelovich mantsje by him
 • lâns. Dy sei: "Mei Gods segen kinne jo hjir in goeije frucht fan forwachtsje." Doe sei dy boer: "Ik segenje it sels." Hy
 • Een mannetje zei eens tegen een meststrooiende boer: "Met Gods zegen kun je hier een goede vrucht van plukken." De boer
 • boer
 • Een mannetje zei eens tegen een meststrooiende boer: "Met Gods zegen kun je hier een goede vrucht van plukken." De boer zei dat hij het zelf wel zou zegenen. Toen is het haver veel te hoog geworden en…

sage uit 1971
 • Der wie in boer, dy siet yn 'e haeijinge. Om healwei ienen harke er nei de birichten oer 't waer foar de radio. Doe
 • woarde der sein: "In 't midden des lands droog weer." Doe sei de boer tsjin 'e arbeiders: "Nou matte wy sjen dat wy fan 'e
 • Een boer hoorde dat het 's middags in het midden van het land droog zou blijven. Hij zorgde ervoor dat hij tegen de
 • boer
 • Een boer hoorde dat het 's middags in het midden van het land droog zou blijven. Hij zorgde ervoor dat hij tegen de middag met zijn arbeiders in het midden van het land uitkwam.

sage uit 1971
 • foarlei, de oare deis wie 't karwei bisljochte. Elkenien hie der profyt fan. Mar der libbe in boer, dy woe dy kabouters ris in
 • Een groep kabouters hielp de mensen 's nachts altijd met het werk. Tot op een keer een valse boer een zak erwten in een
 • boer
 • Een groep kabouters hielp de mensen 's nachts altijd met het werk. Tot op een keer een valse boer een zak erwten in een doornenhaag gooide. De kabouters kregen de erwten niet voor de dageraad uit de…

sage uit 1971
 • Der wie in boer dy hie slim forlet fan jild. Doe kom er mei de duvel oerien, dy soe him de lears fol jild smite, as er
 • dy oan 'e hoannebalke yn 'e skuorre hong. Yn ruil dêrfoar soed er him letter ophelje. De boer hong in lears oan in
 • Een boer had een groot gebrek aan geld. Hij kwam met de duivel overeen dat hij een laars aan een hanenbalk in de schuur
 • zou hangen. Die zou de duivel dan met geld vullen; in ruil daarvoor zou hij hem later komen halen. Maar toen de boer de
 • boer
 • Een boer had een groot gebrek aan geld. Hij kwam met de duivel overeen dat hij een laars aan een hanenbalk in de schuur zou hangen. Die zou de duivel dan met geld vullen; in ruil daarvoor zou hij hem…

sprookje uit 1977
 • boer en de jonge syn heit wie in earme arbeider. Doe't de bern tolve jier wienen, sei it fanke har heit tsjin har: 'Do
 • ferkocht dy boer syn pleats en hy kocht om fierrens in nijenien wer en dêr gongen se hinnen te wenjen. By it ôfskie praten de
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer
 • boer
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer besluit ergens anders te gaan wonen, maar zijn dochter en de jongen spreken af…

sprookje uit 1978
 • It gouden aai Der wienen ris in boer en boerinne, en it rûn om 'e krystdagen, doe sei dy frou tsjin har man: 'Wy moatte
 • mei de hjeldagen al wat ekstra yn 't fleispantsje ha. Wat sille wy bestelle?' De boer sei: 'Wy ha hjir noch in hin
 • Een rijke boer en boerin willen wat extra vlees hebben tijdens de kerstdagen. De boer besluit een kip te slachten. Als
 • krijgen. De boer is verbaasd en denkt dat zijn vrouw of de buurman tegen hem praat. Maar hij ziet niemand. Dezelfde avond
 • boer
 • Een rijke boer en boerin willen wat extra vlees hebben tijdens de kerstdagen. De boer besluit een kip te slachten. Als hij de kip bijna te pakken heeft, hoort hij een stem die zegt dat als hij de kip…

sprookje uit 1971
 • Earst de galgens oan Der wie ris in boer, dy hie syn siel oan 'e duvel ferkocht en doe't syn tiid om wie, kaam de
 • kweade seis om him te heljen. De boer seach him by de doar stean en rôp: 'Sis duvel, ik kom der oan, hear! Ik ferklaaide my
 • Een boer heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Wanneer zijn tijd om is komt de duivel hem halen. De boer vraagt hem
 • of hij voor hij meegaat nog wel zijn bretels om mag doen. De duivel staat dat toe, maar de boer heeft zijn leven lang nog
 • boer
 • Een boer heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Wanneer zijn tijd om is komt de duivel hem halen. De boer vraagt hem of hij voor hij meegaat nog wel zijn bretels om mag doen. De duivel staat dat toe,…

Trefwoorden: beetnemen, boer, bretels, duivel, tijd


sage uit 1976
 • Do moatst mar goed pine ha Lange jierren ferlyn is it bard te Aldeboarn, dat der by in boer dy't in stik of tsien
 • suver lulk, mar dat koe de boer neat skille; hy woe se net foar minder misse as de priis dy't er frege. Mar de keapman wie
 • Een koopman wil graag de varkens van een boer kopen. De boer wil ze echter niet verkopen voor de prijs die de koopman
 • biedt. Een tijd later worden alle varkens ziek en sterven. De boer gaat naar de duiveluitbanner en vraagt deze om hulp. Hij
 • boer
 • Een koopman wil graag de varkens van een boer kopen. De boer wil ze echter niet verkopen voor de prijs die de koopman biedt. Een tijd later worden alle varkens ziek en sterven. De boer gaat naar de…