Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

mop uit 1974
 • Der wie in boerefeint yn tsjinst by in boer. Dy feint krige mei thétiid altyd in boltsje, lyk as de boer en de frou ek
 • . Mar de feint murk it wol deeglik fansels. It bigoun him to forfelen, en hy tocht: Hoe krij ik dat oars? De boer die altyd
 • boer
 • Een boerenknecht krijgt bij de thee altijd een bolletje, maar de sluwe boerin holt het bolletje altijd van binnen uit. De knecht besluit het bedrog aan de orde te stellen in het gebed. Tijdens de…

mop uit 1974
 • In boer wie mei syn arbeider nei stêd ta west. Hja kamen togearre thús, doe wie 't al nei iterstiid. Mar de frou hie
 • it iten waerm hâlden en de boer en de arbeider ieten togearre út ien en deselde panne. De boerinne hie tafallich de panne
 • Bij een boer eet men gezamenlijk uit een grote pan. Als het grootste stuk spek toevallig eens voor de neus van de
 • arbeider ligt, geeft de boer snel een draai aan de pan, zeggend 'deze pan heeft mij een schelling gekost'. De arbeider zegt op
 • boer
 • Bij een boer eet men gezamenlijk uit een grote pan. Als het grootste stuk spek toevallig eens voor de neus van de arbeider ligt, geeft de boer snel een draai aan de pan, zeggend 'deze pan heeft mij…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy kaem op in joun by in boer en frege of er dêr dy nachts ek sliepe koe. Dat mocht wol en doe frege dy
 • man ek of er hwat iten fan 'e boer krije koe. De boer sei: "Der is noch wol hwat iten, mar ik wyt net of dat genôch is
 • Een man die 's avonds bij een boer overnacht vraagt of hij wat eten kan krijgen. De boer stemt toe maar geeft aan dat
 • er niet meer zo veel eten is. Als de boer de man vraagt of hij genoeg heeft gehad, zegt die 'och boer, er worden wel meer
 • boer
 • Een man die 's avonds bij een boer overnacht vraagt of hij wat eten kan krijgen. De boer stemt toe maar geeft aan dat er niet meer zo veel eten is. Als de boer de man vraagt of hij genoeg heeft gehad,…

mop uit 1974
 • tot Beerenbrouck'. Een boer in dezelfde coupé doet ook een duit in het zakje: 'Van Leeuwarden naar Deinum'.
 • boer
 • Twee voorname heren stellen zich in de trein aan elkaar voor als respectievelijk 'Van Voorst tot Voorst' en 'Van Ruys tot Beerenbrouck'. Een boer in dezelfde coupé doet ook een duit in het zakje:…

raadsel uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie sawn kij op 'e stâl. Hy forkocht der sawn en hy hâldde sân op 'e stâl oer. Hoe kin dat? (alleen
 • Raadsel: een boer heeft 'sawn' (zeven) koeien en verkoopt die. Hij houdt er 'san' (zand) op stal over. Hoe kan dat
 • boer
 • Raadsel: een boer heeft 'sawn' (zeven) koeien en verkoopt die. Hij houdt er 'san' (zand) op stal over. Hoe kan dat? ('sawn' spreek je hetzelfde uit als 'sân').

raadsel uit 1974
 • Foar fleis en achter fleis, midden hout en izer. (= een boer met ploeg en paard)
 • Raadsel: Voor vlees en achter vlees, in het midden hout en ijzer (= een boer met ploeg en paard).
 • boer
 • Raadsel: Voor vlees en achter vlees, in het midden hout en ijzer (= een boer met ploeg en paard).

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie nei de merk ta west, dêr hie er fé forkocht en nou hied er aerdich hwat jild by him. Underweis
 • linker slippe?" frege de boer. Dat gebeurde ek. "Nou troch dizze mouwe?" "Goed", sei de rover. "En nou troch de oare?" Doe
 • Een boer staat plotseling oog in oog met een rover die hem dreigend 'je geld of je leven' toeroept. De boer zegt hierop
 • dat de rover zijn geld kan krijgen, maar dat hij nog een speciaal verzoek heeft: de boer vermoedt dat zijn vrouw hem niet
 • boer
 • Een boer staat plotseling oog in oog met een rover die hem dreigend 'je geld of je leven' toeroept. De boer zegt hierop dat de rover zijn geld kan krijgen, maar dat hij nog een speciaal verzoek heeft:…

mop uit 1974
 • Der wie in boer en der wie in klearmakker. De boer kom by dy klearmakker om him in nij pak oanmjitte to litten. Doe
 • hienen se sa in praetsje oer jirappels. Doe sei de klearmakker sa: "Ik ha forlet fan setters." "Soa," sei de boer, "nou, dy
 • Een boer en een kleermaker komen te spreken over aardappelen als de boer zich een nieuw pak laat aanmeten. De
 • het met de aardappelvoorraad van de boer precies andersom gesteld is, besluiten de kleermaker en de boer wat van hun
 • boer
 • Een boer en een kleermaker komen te spreken over aardappelen als de boer zich een nieuw pak laat aanmeten. De kleermaker verklaart gebrek aan 'zetters' (pootaardappelen) te hebben maar wel 'eters'…

mop uit 1974
 • Der kaem ris in boer op 'e merk. Dy seach dêr kokosnuten lizzen, mar hy wist net hwat dingen as dat wienen. Hy frege
 • oaljefanten." De boer kocht twa kokosnuten en gong dêr mei nei hûs ta. Mar hy praet der by him thús net oer. Hy giet mei de
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn waar na bebroeding levende olifantsjongen uit zullen
 • komen. De boer koopt de 'eieren' direct en volgt de raad van de koopman op de eieren gedurende drie weken uit te broeden
 • boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn waar na bebroeding levende olifantsjongen uit zullen komen. De boer koopt de 'eieren' direct en volgt de raad van de koopman op de…

mop uit 1974
 • roppen: "Zeg boer, waar zijn we hier?" De boer tocht net oars as dat lûd, dat út 'e loft wei kaem, fan boppen, dat wie fan Us
 • Als er een luchtballon over het dorp zweeft, blijft een boer er verbaasd naar staan kijken omdat hij niet weet wat het
 • is. Als hij vervolgens een stem uit de lucht (=uit de luchtballon) hoort vragen 'boer, waar zijn we hier?', meent de boer
 • boer
 • Als er een luchtballon over het dorp zweeft, blijft een boer er verbaasd naar staan kijken omdat hij niet weet wat het is. Als hij vervolgens een stem uit de lucht (=uit de luchtballon) hoort vragen…