Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

20 resultaten voor ""

mop uit 1974
 • Marten Protter wie boer yn Wergea. Hy kaem to Ljouwert op 'e merk en dêr hierde er twa ûngetiders yn: Greate Pôpe en
 • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal
 • boer
 • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal uitkleden en - in het water staande - de praam voorttrekken. De andere knecht moet de…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie forlet fan jild, mar hy koe nergens jild krije. Doe kaem de duvel by him. "Kinst fan my wol
 • boer liende it jild, mar doe't de duvel letter op 'e ôfsprutsen datum forskynde, hie er it jild net. "Dan dyn siele", sei
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met
 • datum verschijnt, kan de boer het bedrag niet ophoesten. De duivel belooft de boer dat hij zijn ziel mag houden als hij de
 • boer
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met rente. Kan hij het bedrag niet teruggeven, dan is hij zijn ziel kwijt, aldus de…

mop uit 1974
 • '. De professoren kunnen er maar niet achter komen wat voor een letter het teken met drie punten is. Een boer die toevallig
 • boer
 • Twee professoren die de bijbel vertalen vliegen elkaar scheldend in de haren omdat ze het niet eens kunnen worden over een tekentje met drie puntjes erachter. Een teken met één stip erachter is een …

mop uit 1974
 • Der wienen in adfokaet en in boer, dy kamen faek by elkoar. Op in kear wie dat wer it gefal en doe soenen se ite. Doe
 • woun. De adfokaet hie in prachtich lekkens pak oan. De boer krige in leppel fet en smiet dat de advokaet oer de klean en
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een
 • lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat slaat de boer hierop op het hoofd met de
 • boer
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat…

mop uit 1974
 • To Jistrum wenne in boer, dat wie Minne Jansma. Dy wie ta diaken keazen yn 'e tsjerke. Dêr wie er wakker mei yn 't skik
 • . Op in kear kaem de arbeider by de boer yn 't bûthús. Hy wie hwat oan 'e bitide kant. Doe seach er dat de boer in
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het
 • boer
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het 'geldzakje' - voor.

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy kaem ris op 'e joademerk to Ljouwert. Doe seach er dêr kokosnuten lizzen. "Hwat dingen binne dat
 • oaljefanten." De boer kocht in stik of hwat en gong der mei nei hûs. Hy liet se de húshâldster sjen en hy praette mei har ôf, hja
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die nog uitgebroed moeten worden. De boer koopt
 • direct wat eieren en spoedt zich naar huis om de eieren te bebroeden. De boer spreekt met zijn huishoudster af de eieren
 • boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die nog uitgebroed moeten worden. De boer koopt direct wat eieren en spoedt zich naar huis om de eieren te bebroeden. De boer spreekt…

mop uit 1974
 • Der wienen in boer en in feint togearre op it lân oan 't wurk. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Ik ha kâlde hannen
 • : "Ik moest mei jim allebeide even op bêd." Mar dêr wie de frou net fan gediend. Hja woe net. "Nou," sei de feint, "de boer
 • Een boer draagt zijn knecht op binnen in het huis zijn handschoenen op te halen. De knecht spoedt zich hierop naar de
 • boerderij en zegt tegen de boerin en de meid dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden naar bed te gaan. De verontwaardigde
 • boer
 • Een boer draagt zijn knecht op binnen in het huis zijn handschoenen op te halen. De knecht spoedt zich hierop naar de boerderij en zegt tegen de boerin en de meid dat de boer hem bevolen heeft met hen…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie trije dochters en in feint. Dy feint mochten se alle trije like graech lije en elk fan 'e
 • dochters woe wol mei him trouwe. Dat koe fansels net. De boer hie der neat op tsjin dat ien fan syn dochters mei de feint
 • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een
 • moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag huwen. Als de boer vraagt 'wat groeit het
 • boer
 • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag…

mop uit 1974
 • Der wienen arbeiders by de boer yn 'e ûngetiid. As se yn 't hea wienen, dan krigen se spek op brea, mar as it gjin
 • heawaer wie en der neat dien wurde koe, dan krigen se tsiis op brea. Dat wie sunigens fan 'e boer. Op in moarntiid doe stie de
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi
 • kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt of de lucht er betrouwbaar genoeg uitziet om
 • boer
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt…

mop uit 1974
 • Der wienen in doomny en in boer. Doomny kaem faek by de boer en de boer kaem faek by de doomny. It wie in doomny mei in
 • greate snor. De doomny hie 't better foarinoar as de boer. De doomny hie in closet, en de boer net. Men hoefde by de doomny
 • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele
 • er een borstel tevoorschijn die zijn billen schoonpoetst. De boer wil niet onderdoen voor de dominee en laat zijn knecht
 • boer
 • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele luxe wc: als de dominee op een knopje drukt, wordt alles netjes weggespoeld; als de…

sage uit 1970
 • Op 'e Sumarreheide wenne in boer, dy hie in arbeider, dy hiet fan Jimke. Op in kear kaem de boer by him. "Hwat hastû
 • hjoed dien?" frege de boer him. "Ik haw oan 't dongstruijen west", sei er. Mar dat wie sa net. Hy hie slept. Hy hie neat
 • Een luie arbeider belooft de boer binnen een uur alle mest uit te strooien. De luilak zet de aardmannetjes aan het werk
 • boer
 • Een luie arbeider belooft de boer binnen een uur alle mest uit te strooien. De luilak zet de aardmannetjes aan het werk om het enorme karwei te klaren.

mop uit 1974
 • Doomny kaem op húsbisite by in man yn Sumarreheide. Dy man wie onkerkelik. Hy wie foar in boer oan 't heide oanmeitsjen
 • Een dominee brengt een huisbezoek aan een onkerkelijke boer om wat uit de bijbel te lezen. Als de boer geen bijbel
 • blijkt te bezitten, zorgt de dominee dat hij er eentje krijgt. Als de dominee de boer – die een erg vervelende vrouw heeft
 • boer
 • Een dominee brengt een huisbezoek aan een onkerkelijke boer om wat uit de bijbel te lezen. Als de boer geen bijbel blijkt te bezitten, zorgt de dominee dat hij er eentje krijgt. Als de dominee de boer…

sprookje uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie trije soannen. En hy hie ien hynder. Hy hie syn testamint meitsje litten. Dêr stie yn, de trije
 • soannen mochten elk, hyltyd, beurt om beurt it hynder in wike brûke. Doe kom dy boer to forstjerren. De âldste soan soe 't
 • Een boer geeft op zijn sterfbed te kennen dat zijn drie zoons het enige paard dat hij bezit om de beurt een week mogen
 • gebruiken. Als de boer sterft, mag eerst de oudste zoon het paard een week hebben. De oudste jongen gebruikt het paard bij zijn
 • boer
 • Een boer geeft op zijn sterfbed te kennen dat zijn drie zoons het enige paard dat hij bezit om de beurt een week mogen gebruiken. Als de boer sterft, mag eerst de oudste zoon het paard een week…

mop uit 1974
 • brilleman: "Om fiif goune wedzje dat ik de bril, dy't jo ha matte, wòl ha?" "Bêst," sei de âld boer, "ik mat in kouwebril ha mei
 • neamde er it adres fan syn omke. Dy hie in klompehandel. Wylst de boer ûnderweis wie nei him ta belle er syn omke op. "Dêr
 • Het is een droge, hete zomer en een arme boer kan haast geen eten meer kopen voor zijn twee koeien. Omdat het hele land
 • verdroogd is, kunnen de koeien zelfs niet meer grazen. De boer besluit hierop in de brillenwinkel brillen met groene glazen te
 • boer
 • Het is een droge, hete zomer en een arme boer kan haast geen eten meer kopen voor zijn twee koeien. Omdat het hele land verdroogd is, kunnen de koeien zelfs niet meer grazen. De boer besluit hierop in…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie in pleats fan 'e Roomse tsjerke yn 'e hier. It wie min lân dat der om dy pleats hinne lei
 • . Dêrom woe dy boer hwat minder hier bitelje. Doe stjûrde er biricht nei de roomse tsjerke. Hy krige biricht werom dat de
 • Een boer huurt een stuk land van een roomse kerk maar is erg ontevreden over het land. Als de boer de kerk bericht
 • boer
 • Een boer huurt een stuk land van een roomse kerk maar is erg ontevreden over het land. Als de boer de kerk bericht minder huur te willen betalen wegens de slechte kwaliteit van het land, spoedt de…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy woe in lêsbril keapje. Hy kaem op 'e merk yn Ljouwert. Der stie in man mei wol twintichtûzen
 • brillen. De boer oan 't passen. Wol twa ûren stie er dêr to passen. Doe sei de koopman: "Ha jo noch noait ien foun?" Né," sei
 • Een boer probeert een leesbril uit te zoeken bij een handelaar met wel twintigduizend brillen. De boer past twee uur
 • bril naar wens is, antwoordt de boer van niet omdat hij door geen van de brillen lezen kan. Als de handelaar de boer vraagt
 • boer
 • Een boer probeert een leesbril uit te zoeken bij een handelaar met wel twintigduizend brillen. De boer past twee uur lang alle mogelijke brillen, maar lijkt nergens tevreden over te zijn. Als de…

mop uit 1974
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in papegaei. Hja hienen ek in feint en in faem. Dy boer en boerinne wienen
 • 't op in kear dat de boer en de boerinne wer op bisite wienen. De faem en de feint wienen wer togearre thús. "Wachtsje
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van
 • huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de boer de schranspartijen altijd verraadt
 • boer
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…

mop uit 1974
 • hea. Op in joun kaem it minske wer by in boer. Hja frege de boer earst of er ek in bêd foar har hie. "Jo kinne wol yn 't
 • hea sliepe", sei de boer. "Mar," sei er, "der binne ek noch mannen dy't dêr fannacht yn it hea sliepe. Binne jo dêr net
 • Een handelaarster vraagt een boer om onderdak voor de nacht. De boer biedt de vrouw een slaapplaats in het hooi aan
 • beer alles heeft gezien. De beer volgt het voorbeeld van de mannen en komt wel drie keer klaar. Als de boer de vrouw de
 • boer
 • Een handelaarster vraagt een boer om onderdak voor de nacht. De boer biedt de vrouw een slaapplaats in het hooi aan maar waarschuwt haar voor de mannen die daar slapen: de mannen zouden wellicht wat…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy krige in nije faem. Hja wie noch tige jong. De oare moarns nei it melken fan 'e kij moest hja de
 • skiep melke. Dêr wienen sawn, seis wite en ien swart. Doe't dat gebeurd wie, frege de boer har: "Woe 't hwat?" "Jawol," sei
 • Een jonge dienstmeid van een boer raadt de boer aan een zwart schaap naar de slachter te brengen. Als de boer vraagt
 • boer
 • Een jonge dienstmeid van een boer raadt de boer aan een zwart schaap naar de slachter te brengen. Als de boer vraagt waarom het dier naar de slacht moet, antwoordt het meisje dat het dier vreselijke…

mop uit 1977
 • Der wie in boer dy hie in feint, dat wie sa'n slûgen-ien. Hy hie ek in faem en dy feint en dy faem dy frijden ris
 • troch. Sa siet er dêr de oare moarns, doe't de boer ta 't bûthús ynkaem.
 • zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de pomp. Als de boer de knecht de
 • boer
 • Een luie knecht valt steeds in slaap als hij met zijn meisje vrijt. Als hij op een keer weer eens in slaap valt met zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de…