Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

18 resultaten voor ""

mop uit 1979
 • Der wie ek ris in boer op 'e merke dy't in pipe keapje woe. De koopman wie in joad. Hy frege de joad hwat de pipe
 • kostje moest. Doe sei de joad, safolle sinten. De boer sei: "Ik wol de pipe wol ha, en ik bitelje him ek wol, mar ik wol net
 • Een boer koopt een pijp van een joodse koopman, maar laat het nog even na te betalen. Hij beveelt de jood hem niet te
 • 'manen'. Als de boer later nog niets betaald heeft, zegt de jood 'Hoor eens, vriend, ik mag je niet manen, maar ik wil toch
 • boer
 • Een boer koopt een pijp van een joodse koopman, maar laat het nog even na te betalen. Hij beveelt de jood hem niet te 'manen'. Als de boer later nog niets betaald heeft, zegt de jood 'Hoor eens,…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne op in pleats fan 'e roomske tsjerke. Dêr wie in greate tún by mei in great hôf en de pastoar
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • boer
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

sage uit 1979
 • de boer ta. Doe stie dêr ûnderweis ien yn 'e berm. Jehannes hie in stok by him. "Goeije moarn", sei er. Dy oare sei neat
 • boer ta, mar dy roan net, mar hy sweefde. Hy brûkte gjin fuotten. Dyselde brocht him oan 'e pleats fan Bonne Sjoerds ta. En
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant
 • aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de arbeider al zwevend naar de boer. Bij de
 • boer
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de…

sage uit 1979
 • Yn Kubaerd, dêr meanden twa poepen. Se hienen it lân der ôf, it wurk wie dien. De jouns rekkenen se ôf mei de boer. Se
 • barden elk har jild. Doe sei de boer: "Gean jimme joun noch fuort?" "Né," seinen se, "wy bliuwe fannacht noch yn 't hea
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook 'poepen' geheten - hebben hun werk bij de boer afgerond en ontvangen loon. Als ze 's
 • verbergt het lichaam van zijn maat in het hooi. De volgende dag denkt de boer dat de maaiers al vertrokken zijn. Pas veel later
 • boer
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook 'poepen' geheten - hebben hun werk bij de boer afgerond en ontvangen loon. Als ze 's nachts in het hooi overnachten, slaat de ene poep de andere poep dood en gaat er…

mop uit 1979
 • Der wie in âld boer, dat wie Rypke Paulus, dy wenne hjir net sa fier wei, dy gong yn 'e neisimmer mei syn bijen nei
 • Drinte ta. Underweis - 't wie yn 'e nacht, mar 't wie ljochtmoanne - doe seach er sokke moaije apels hingjen by in boer yn 't
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen
 • zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt, vragen de mannen of hij hen misschien
 • boer
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt,…

sprookje uit 1979
 • en sa kaem dy ek by de oaren to sitten. Mar de ruter hie hwat in skalk each op it minske. Doe't de boer efkes letter de
 • keamer forliet, roun de ruter him achternei en doe sei er sa tsjin 'e boer: "Dat frommes stiet my net oan. Ik leau fêst dat
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de
 • , raadt hij de boer aan de 'appelvangproef' te doen. Als de 'vrouw' de appel even later met de knieën tegen elkaar opvangt
 • boer
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de nacht, krijgt een slaapplaats aangeboden. Omdat de ruiter vermoedt dat de 'vrouw' in…

mop uit 1979
 • boer ta, dy bimoeide him nergens mei. It die bliken, dy man koe it 'Onze Vader' net iens opsizze. Dûmny tocht: dat mat ik
 • him leare. Doe gong er mei dy boer nei de stâl. En doe joech er dy kij nije nammen. It wienen allegearre lytse stikjes út
 • Een ongelovige boer blijkt het 'Onze Vader' helemaal niet te kennen. De dominee neemt de boer hierop mee naar de
 • er boven elk koeverblijf een regel van het gebed als 'naam'. De boer verklaart de nieuwe namen van de koeien wel te
 • boer
 • Een ongelovige boer blijkt het 'Onze Vader' helemaal niet te kennen. De dominee neemt de boer hierop mee naar de koeienstal en begint de opeenvolgende regels van het gebed op de balken boven de…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de paarden van de boer en verkoopt die – na eerst met
 • boer
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

sprookje uit 1979
 • Der wie in boer, dy soe nei syn lân ta. Doe't er in ein fuort wie, seach er in grouwe slang, dy't ûnder in stien lei
 • . Dy slang koe dêr net weikomme. Doe sei dy slang tsjin 'e boer: "Kinst my ek even helpe? Ik wol hjir sa graech wei, hwant
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te
 • eten. De slang belooft het maar wil als hij los is gelijk op de boer aanvallen omdat hij uitgehongerd is. De boer herinnert
 • boer
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te eten. De slang belooft het maar wil als hij los is gelijk op de boer aanvallen omdat…

mop uit 1979
 • De boer en 'e frou gongen to praten en sa bleauwen de feint en de faem togearre op 'e pleats achter. "Nou sille wy it
 • gebeurd wie, as de boer en de frou wer thús wienen. Dêrom smiet de faem in skelk oer de kouwe fan 'e papegaei hinne. En doe
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een
 • boer
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een papegaai altijd verklikt wat het personeel uitspookt, besluit de meid een schort…

mop uit 1979
 • Der wienen twa feinten, dy tsjinnen by in boer. It wienen de greatfeint en de lytsfeint. Se hienen dêr in min plak
 • it sa tsjuster wie forsinde er him en kaem er by 't bêd fan 'e boer en boerinne tolânne. De boerinne lei foar. Se lei mei
 • knecht meeneemt, vergist hij zich in het bed en belandt hij in de kamer van de boer en boerin. Hij ziet de blote billen van
 • haar billen aan. De volgende ochtend is de boer erg verbaasd: de pap is zijn vrouw onverteerd uit de billen gekomen.
 • boer
 • Een boerenknecht gaat er 's nachts nogal eens uit om pap te eten in de kelder. Als hij ook eens wat pap voor een andere knecht meeneemt, vergist hij zich in het bed en belandt hij in de kamer van de…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie in ûngetider. 't Wie yn 't allerdrokst fan 'e tiid, der skeaten hannen tokoart. De ûngetider
 • tocht: ik sil ris in loopke nimme mei de boer. Dêr kaem in wite kat oanrinnen. Doe sei dy ûngetider tsjin 'e boer: "Sjoch
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen
 • te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer de rollen om: de boer dwingt de knecht
 • boer
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer…

mop uit 1979
 • Der siet in boer yn 'e jister to melken. Dêr kaem in man lâns, dy frege de boer: "Soe ik hwat molke ha meije? Ik ha
 • sa'n toarst." "Né," sei de boer, "jo krije fan my gjin molke." Doe gong de boer nei in oare kou ta dy't er ynspande. Doe
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te
 • zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt een buikspreker te zijn en kan het doen
 • boer
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt…

mop uit 1979
 • In boer wie mei syn feint op it lân oan 't wurk. De boer krige lêst fan kâlde hannen, dêrom sei er tsjin 'e feint
 • : "Helje myn moffen even." De feint gong nei de pleats ta en doe sei er tsjin 'e boerinne en 'e faem: "De boer hat sein, ik
 • Een boer vraagt zijn knecht zijn handschoenen te halen. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de
 • boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin dit niet gelooft, roept de knecht naar
 • boer
 • Een boer vraagt zijn knecht zijn handschoenen te halen. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin…

mop uit 1979
 • Der wenne in faem by de boer. De greatfeint en de lytsfeint seinen tsjin har: "Astû ûnder dy koer krûpst, kinne wy dy
 • boer
 • Twee boerenknechten maken een meid wijs dat ze haar onder een mand vandaan kunnen zingen. De ene knecht heft hierop een lied aan terwijl de andere knecht een emmer water over de mand heengooit. De…

mop uit 1979
 • Der wenne in feint by de boer, dy mocht gjin beantsjes. As dy op tafel kamen, dan hâldde er de leppel omkeard en sa iet
 • in hiel krappe tiid en der kaem in dei, doe hienen se neat to iten. Doe gong er nei syn âld boer ta. Hy sei: "boer, ha jo
 • beroep doet op de boer, wil de boer hem wel een zak boontjes geven. De boer begint daarop met omgekeerde lepel boontjes op te
 • scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij
 • boer
 • Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie nei de merk ta west. Dêr hied er trije kij forkocht, dy't noch by him thús op 'e stâl stienen
 • mastû dy kij net ôfleverje sûnder sinten, hear." Dat biloofde 't minske. Doe kamen de kooplju om de kij to heljen. De boer
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn
 • voldoen. De vrouw stemt toe. Als de boer thuiskomt, verwijt hij zijn vrouw dat ze 'dommer dan een koe' is omdat de kooplui
 • boer
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn vrouw de koeien niet mee te geven voor er geld gegeven wordt. Als de kooplui…

sprookje uit 1978
 • wei. Dus doe hat dy boer him der wer hinne dien. En doe op in kear hie dy boer praters en doe de deadsholle ek besjen. En
 • boer
 • Onder Tsjumemearum ligt een huis waar altijd een doodskop op de zolder staat. De boeren uit de omtrek hebben praatjes en spotten met het doodshoofd. Ze nodigen het uit om bij hun een feest mee te…

Trefwoorden: boer, doodshoofd, drank, spokerij, spook, wijn